Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keretü looduskaitseala moodustamisega Võrumaal saavad keskkonnaameti hinnangul kaitstud nii loodusväärtused ning kaitseväel säilib võimalus harjutada.

Keskkonnaamet on MTÜ Inimsõbralik Nursipalu ettepanekul moodustamas kaitseala, millega võetakse kaitse alla Võrumaal asuv Kerretu soo ning seda ümbritsevad alad.

Kaitseala jääb 97 protsendi ulatuses olemasolevale Nursipalu harjutusväljale, kus sõjaväeline tegevus on toimunud juba aastakümneid. Kavandatava kaitseala pindala on 1060 hektarit, millest 320 hektarit on juba praegu püsielupaikadena kaitse alla võetud.

Sõjaväe tegevus pole loodust halvasti mõjutanud

Alal esineb mitmeid kaitsealuseid liike, näiteks metsis, kanakull, merikotkas, must-toonekurg ja kaunis kuldking. Keskkonnaameti hinnangul ei ole sõjaväline tegevus olemasolevatele kaitseväärtustele negatiivset mõju avaldanud.

Säästva Eesti Instituut, Eestimaa Looduse Fond ja Kotkaklubi on esitanud Keskkonnaametile eksperthinnangud Keretül leiduvate kaitseväärtuste kohta, samuti ettepanekud kaitseala piiritlemiseks. Piiride määramise osas on esitanud oma seisukohad ka Rõuge Vallavalitsus ja MTÜ Rõuge Kinnistuomanike Liit.

„Kaitseala moodustamisel arvestame leiduvate väärtuste üle-eestilist esinduslikkust ning järgime põhimõtet, et kaitseala piiridesse oleks hõlmatud kaitset vajavad loodusväärtused ja ka neile vajalik puhvertsoon,” rääkis keskkonnameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Eleri Laidma.

Seega jäävad loodavasse alasse Kerretu raba ning ka seda ümbritsevad, juba praegu kaitse all olevad metsise, kanakulli, merikotka ja must-toonekure püsielupaigad.

„Samuti on kaitsealasse haaratud madalsoo, kus kasvavad mitmed kaitsealused taimed, näiteks kaunis kuldking ja väike käopõll,” lisas Laidma.

Loodusväärtuste parema kaitse tagamiseks Nursipalu harjutusvälja väljaehitamisel tellis kaitseministeerium nii keskkonna strateegilise hindamise kui ka keskkonnamõju hindamise aruanded. Mõlemad dokumendid sisaldavad leevendavaid meetmeid ala edasiseks arendamiseks ja kasutamiseks.

„Meie hinnangul on nendes dokumentides seatud ala kasutamisele piisavalt vajalikud ja ranged kasutustingimused, mis tagavad sealsete loodusväärtuste säilimise. Näiteks on nõutud Kerretu raba veerežiimi taastamine ning piiratud harjutusvälja ajalist kasutust lindude pesitsusperioodil,” kinnitas Laidma.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised