Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vana-Koiola järv. Foto: Keskkonnaamet

Aasta alguses valminud uuringu kohaselt aitab Vana-Koiola järve seisundit parandada järve valgalal põllumajandusliku maa vähendamine või seal väetiste kasutamise piiramine. Lisaks tuleb Vana-Koiola hooldekodu reoveepuhasti töö ümber korraldada nii, et heitvett enam järve ei suunata.

Veebruari lõpus andis Keskkonnaamet Põlva vallavalitsusele teada, et  arvestades valminud uuringu tulemusi, mille kohaselt kaasneb Vana-Koiola hooldekodu heitvee suublasse juhtimisega järvele täiendav koormus, mis on halvendanud vee seisundit, tuleb Vana-Koiola hooldekodu heitvee käitlemine muul viisil lahendada.

Keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi sõnul palus amet Põlva vallavalitsusel esitada tegevuste- ja ajakava reoveekäitluse ümberkorraldamiseks ja heitvee suublasse juhtimise lõpetamiseks. „Keskkonnaamet on tänaseks, tuginedes kohaliku omavalituse poolt tellitud uuringule, asunud seisukohale, et Vana-Koiola hooldekodu reoveepuhasti töö tuleb ümber korralda nii, et heitvett enam edaspidi Vana-Koiola järve ei suunata. 18. aprillil andis Põlva Vallavalitsus teada, et nad plaanivad Vana-Koiola hooldekodu heitvee suunamise järve lõpetada ja selle purgimisega alustada hiljemalt 2024. septembris, misjärel alustataks ka heitvee suublasse juhtimiseks antud keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist,” selgitas veeosakonna juhataja.

Keskkonnaamet on olnud seisukohal, et Vana-Koiola järve seisundit peab rohkem uurima. 2021. aastal palus Keskkonnaamet kohalikul omavalitsusel tellida uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada Vana-Koiola järve seisund ja detailselt formuleerida järve põhiprobleemid. Lisaks pidi uuring andma vastuse, kas keskkonnaloaga lubatud tegevus avaldab Vana-Koiola järvele negatiivset mõju ning kas edasiste tegevustega võib kaasneda keskkonnaoht või -risk.

Põlva vallavalitsus edastas Keskkonnaametile Vana-Koiola järve uuringu selle aasta algul. Uuringu tulemusel jõuti järeldusele, et järve halba seisundit põhjustavad talumatult suur välis- ja sisekoormus ning järve tervendamiseks on vaja astuda täiendavaid samme.

Viimased uudised