Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõunaeestlase pilt.

Võrumaal Rõuge vallas Nursipalus on läinud vaidluseks, kas planeeritava Kaitseväe harjutusväljaku alalt metsa mahavõtmine oli seaduslik. Looduskaitsjad väidavad, et asi polnud seaduslik, aga Keskkonnaamet on seisukohal, et kõik oli seaduslik.

„Nursipalus teostatud raadamine oli seaduslik,” kinnitas Lõunaeestlasele Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader. Tema väitel pole antud mahus raadamise puhul (94 ha) seadusest lähtuvalt kohustuslik eelnev keskkonnamõju hindamine (KMH).

Poolelioleva KMH algatas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teede ja harjutusvälja ehitiste projektile, et välja selgitada kavandatava ehitamisega kaasnev keskkonnamõju ning selle leevendusmeetmed. KMH tulemustega tuleb TJA-l arvestada ehitusloa andmisel.

Keskkonnaamet andis praegu loa raadamiseks 94 hektaril ning sellises mahus töö läbiviimiseks ei ole seaduse järgi kohustuslik KMH teostamine. KMH läbiviimine on kohustuslik, kui raiemaht ületab 100 ha. Raadamist saab lubada, kui on olemas vastav dokument, mis näeb ette maa-alale muu kasutusotstarbe, mis pole metsamajandus. Antud juhul on selleks dokumendiks Vabariigi Valitsuse 14.02.2008. aastal Nursipalu harjutusvälja asutamise korraldus nr 79, mille sisu on täpsustatud Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammiga.

Raadamine toimuski kooskõlas Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammiga ning sellele on teostatud keskkonna strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes esitatud soovitusi laskeväljade ja sihtmärgiala paigutuse osas on arvesse võetud ning need on viidud eemale looduskaitseseaduse alusel kaitset väärivatest aladest. Samuti ei raadata väljaspool loodavat Keretü kaitseala asuvaid vääriselupaiku.

„Seega oli Keskkonnaametil olemas info võimalike keskkonnamõjude kohta ning raadamise otsustamisel oleme arvestanud nii heakskiidetud KSH tulemustega kui ka poolelioleva KMH aruande eelnõus toodud seisukohtadega,” märkis Sille Ader.

Keskkonnaameti hinnangul on igasugusel inimtegevusel keskkonnamõju, mida tuleb analüüsida enne otsustamist. Vaadates Euroopa Liidu looduskaitselist õigusruumi, on riigi julgeoleku tagamine üks väheseid argumente, mida võib eelistada looduskaitse arendamisele.

Nursipalu puhul ongi tehtud kompromiss kahe olulise teema osas – looduskaitse ja riigikaitse. „Oleme moodustamas loodusväärtuste kaitseks Keretü looduskaitseala ning seal, kus oli võimalik, lubame arendada ka riigikaitset,” märkis keskkonnaameti esindaja, „Keretü looduskaitseala moodustamine kui ühe leevendava meetme rakendamine on töös ning kaitseala kinnitatakse tõenäoliselt kevadel 2018.”

Keskkonnamet teeb igakülgset koostööd Kaitseministeeriumiga, et selgitada harjutusvälja kasutamise mõju liikidele. Lähiriikides kattuvad mitmed kaitsealad harjutusväljadega ning mõningatele liikidele selline ühiskasutus sobib. Seetõttu oleks ka Eestis vajalik selgitada harjutusväljade kasutamise mõju liikidele, et teha objektiivsemaid otsuseid.

Viimased uudised