Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst, puhast elokeskkunda, mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’ turismi, luvva’ ja edendämaaettevõttit ja tüükotussit, löüdä’ võimaluisi tullo tiini’, hoita’ teenüssit pakva’ kogokunnakeskusõmaakotussin vallalõ.

Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä muutuvan maailman tõsitsõhe proovilõ pant. Vanna-Võromaad ähvärdäsNursipalu haŕotusplatsi laendamisõ plaan, minka muutusõsuurõ’ ala’ elämises kõlbmatus vai saava’ mürätasõmõ ja muu peräst, miä tuuga üten käü, veidü’väärtüsligus elopaigas. Taa pututas mitundkümmend tuhandõt põlist võrokõist. 

Tõsõlt puult om maailm püürdümänom naat tähtsäs pidämä põlitsit tarkuisi, umma põlist kiilt, kokkohoitmist, söögi esi’ kasvatamist, kogokundlist eloviit, suhtumist luudustõ ku kuuntüüpartnõrihe ja tuu puhta hoitmist. Naid elopõlitsit tarkuisi omvaia jo alostõdu kokkohoitligu ni kogokondligu, luudusõhoitja ja vaimlidsõ elokõrraldusõ ülesehitämises.

Tuujaos, et Vana-Võromaa rahvas saanu’ esi’ otsusta’ elo edesikestmises tähtsit küsümüisi, kutsumikokko Võrokõisi kongressi. Tahamimärgota’, kuis edesi, kas tetähinnäst seenitsest inämb kuuldavas ku põlitsõs rahvas? Kas tunnista’ võro kiil põlitsõs keeles ka ammõtligult? Tuujaos om vaia võrokõisi hellüliino ja valdo juhtõ, asotuisi, ettevõtjidõ ja luujidõ ütisüisi esindäjideütist arotust ja hellü, et meid kuulda’ olnu’.

Kongressi alostaja kogo kuts I Võrokõisi Kongressi kokko 22. aprilil kell 10:00 – 17:00 Võrolõ, kultuurimajja Kannõl.

Kavan omma’ ettekandõ’ keele- ja luudusõhoitmisõst ni hindämäärämisest, plaanõ arotaminõ ja Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo valiminõ. 

Mi olõ tan Võromaa mäki pääl maad harinu’, jõkist-järvist kallo püüdnü’, pühhi puid avvostanu’, hiki ja verd uma maa sisse valanu’ jo tuhandit aastit – seo maa omma’ mi edevanõmbaumas elänü’ ja mi taha seo maa ni keele edesi anda’ tulõvaidsilõpõlvilõ.

Võrokõisi Kongressi alostaja kogo

Võrol, 19. radokuu pääväl 2023

Lähämb teedüs: vorokongress@gmail.com

I Võrokeste Kongress tuleb kokku 22. aprillil Võrus 

Kuidas hoida oma põlist keelt, kultuuripärandit, puhast elukeskkonda, mürgivaba mulda, majandada metsa mõistlikult ja jätkusuutlikult, arendada turismi, luua ja arendada maaettevõtteid ja töökohti, leida võimalusi tulu teenimiseks, hoida teenuseid pakkuvad kogukonnakeskused maakohtades avatuna.

Elu püsimine Vana-Võromaal on tänapäeva muutuvas maailmas tõsiselt proovile pandud. Vana-Võromaad ähvardab Nursipaluharjutusväljaku laiendamise plaan, mille läbi muutuvad suured alad elamiskõlbmatuks või saavad mürataseme ja sellega kaasneva tõttu väheväärtuslikuks elupaigaks. See puudutab mitutkümmet tuhandet põlist võrokest.

Teiselt poolt on maailm pöördumason hakatud väärtustama põliseid tarkusi, oma põliskeelt, säästlikkust, toidu ise kasvatamist, kogukondlikku elulaadi, suhtumist loodusse kui koostööpartnerisse ja selle puhtana hoidmist. Neid elupõliseidtarkusi on vaja juba alustatud säästliku ning kogukondliku, loodust hoidva ja vaimse elukorralduse ülesehitamiseks.

Selleks, et Vana-Võromaa rahvas saaks ise otsustada elu kestmiseks tähtsaid küsimusi, kutsume kokku Võrokeste kongressi. Tahame arutada, kuidas edasi, kas teha ennast senisest rohkem kuuldavaks põlisrahvana? Kas tunnistada võru keel põliskeelekska ametlikult? Selleks on vaja võrokeste häältlinnade ja valdade juhtide, asutuste, ettevõtjate ja loojate orgnisatsioonideesindajate ühist arutust ja häält, et meid oleks kuulda.

Kongressi asutav kogu kutsub I Võrokeste Kongressi kokku 22. aprillil kell 10:00 – 17:00 Võrru, kultuurimajja Kannel.

Kavas on ettekanded keele- ja loodushoiust ning enesemääramisest, eelnõude arutus ja Võrokeste Kongressi vanemate kogu valimine.

Me oleme siin Võrumaa mägedel maad harinud, jõgedest-järvedest kalu püüdnud, pühasid puid austanud, higi ja verd oma maasse valanud juba tuhandeid aastaid – selle maa on meie esivanemad omaks elanud ja me tahame selle maa ja keele edasianda tulevastele põlvedele.

Võrokeste Kongressi asutav kogu

Võrus, 19. veebruaril 2023

Viimased uudised