Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: Maanteeamet

Järgnevas artiklis on loetletud üles maanteeameti ehitusobjektid Võru-, Valga- ja Põlvamaal 2019. aastal.

Maanteeameti objektid 2019. aastal Võru maakonna riigiteedel

Maanteeamet rekonstrueerib 2019. aastal Võrumaal Missokülä-Hindsa ja Niitsiku-Karisilla lõigud ning Antslat läbivad riigiteed. Kahel riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa  lõigul teostatakse taastusremont, ehitatakse 35,8 km katet kuruusateedele, pinnatakse 111,7 km teid, likvideeritakse liiklusohtlikke kohti ningrekonstrueeritakse Niitsiku ja Sesniki sillad. 

Põhimaantee 7 Riia-Pihkva km 209,195-216,918 asuva Missokülä-Hindsa lõigu rekonstrueerimine

Missokülä-Hindsa rekonstrueerimise käigus rekonstrueeritakse Misso aleviku vaheline kahe kilomeetrine lõik ja Missoküläst kuni Luhamaa piiripunktini 7,7 km pikkune lõik. Ehituse käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks võsa, remonditakse tee muldkeha, ehitatakse uus dreenkiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, remonditakse vanad ja ehitatakse uued truubid.

Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Misso aleviku sissesõidusuundadele ehitatakse suunamuuterajad ehk šikaanid, Misso aleviku lõik valgustatakse, rajatakse 1,5 km ulatuses jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeritakse Misso parkla. Paigaldatakse ka uued liikluskorraldusvahendid, rekonstrueeritakse bussipeatused, riigitee 2 ristmik kanaliseeritakse tõstetud liiklussaarte abil.

Antslat läbivate riigiteede 70, 23129, 25183 ja 25194 rekonstrueerimine

Rekonstrueeritakse järgmised Antslat läbivate riigiteede lõigud: 70 Antsla – Vaabina km 0,000-6,942; 23129 Laatre – Antsla km 12,900-16,436; 25183 Antsla – Kanepi km 0,000-0,180; 25194 Antsla – Haabsaare 0,000-1,198.

Rekonstrueerimistööde käigus teostatavad olulisemad tööd: teekatte uuendamine, olulisemate ristmike liiklusohutuse parandamine, sh Antsla keskristmiku ümberehitus ringristmikuks, sademevee äravooluks vajalike kanalisatsioonide ja drenaažide rajamine, kraavide kaevamine ja vanade truupide väljavahetamine,  bussipeatuste ümberehitamine, uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine, Antsla ja Kraavi küla vahele jalgrattatee rajamine, Antsla linnas kõnniteede ja valgustuse rekonstrueerimine, raudteeülesõidu rekonstrueerimine ja jalakäijate ülekäiguraja ehitamine, Vaabina külas ohtliku sõidutee kurvi õgvendamine.

Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 27,500-34,219 asuva Niitsiku-Karisilla lõigu rekonstrueerimine

Tee ehitustööde käigus on plaanis katendi rekonstrueerimine, riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine, bussipeatuste ehitamine, haljastuse ja kraavituse rajamine, mullatööd, aluste ja katete ehitus, tehnovõrkude ümberehitamine ning vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine, turba mass-stabiliseerimine.

Tee sulgemine on planeeritud Niitsiku ristmiku ja Niitsiku silla vahelisel lõigul, sest sellel lõigul teostatakse teemuldkeha all oleva turba stabiliseerimistööd.

Maanteeamet jätkab liiklusohtlike kohtade ümberehitamist

Võrumaal on plaanis ümber ehitada Võrumõisa ristmik (tugimaantee 64 Võru-Põlva km 0,882-0,89) ning ehitada Otsa šikaan (tugimaantee 25130 Kääpa–Obinitsa–Võmmorski–Petser km 9,6-9,7) ja Väike-Rõsna bussipeatused (tugimaantee 18179 Värska sanatooriumi tee km 2,16-2,17).

Taastusremondiobjekte on sellel aastal plaanis kaks, mõlemad asuvad põhimaanteel 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa. Riigitee 2  km 268,638-274,906 teostatakse taastusremont ja riigitee 2 km 237,873-247,933 teostatakse rooparemix.

Võrumaal pinnatakse kokku 111,7 km riigiteid järgmistel lõikudel:

25195  Käätso – Rõuge – Luutsniku km 13,39 – 15,519

25182  Vastseliina – Meremäe – Kliima km 15,429 –   21,757

25157  Rõuge rahvamaja tee  km 0 -0,975

25176  Vastseliina – Vana-Saaluse km 0 – 4,336

25183  Antsla – Kanepi km 11,587 – 28,023

25134  Sõmerpalu – Mustahamba km 3,557 – 9,502

18102  Orava – Lepassaare km 0 -3,283

18228  Leevaku – Saareküla km 0 – 0,054

25233  Trei – Kirumpää km 0 -1,845

25127  Holopi – Hellekunnu km 0 -0,064

25213  Parmupalu – Hintsiko km 0 – 0,125

67        Võru – Mõniste – Valga km 36,053 -38,021

25151  Mustassaare tee km   0 -1,077

23201  Puurina – Lüllemäe – Litsmetsa km 32,13 -32,649

25164  Vana-Vastseliina – Käänu km  0 -2,76

25202  Navi – Tagaküla km 0 -1,63

25239  Pindi – Verijärve km 8,373 – 9,369

25239  Pindi – Verijärve km    10,103 -13,99

25246  Saru – Kuutsi    km 0 –  1,148

25211  Vastseliina koolimaja tee km  0 – 0,41

25248  Antsla – Sännakm 22,642 -23,744

25130  Kääpa – Obinitsa – Võmmorski – Petseri km 30,595 –  32,178

25163  Külaoru – Kapera km   0 – 3,901

25108  Tsooru – Krabi  km 10,806 -13,965

25248  Antsla – Sännakm 1,418 -10,649

25242  Varstu tee km 0 -2,236

18159  Tilsi – Tsolgo km 8,847 -8,887

67        Võru – Mõniste – Valga km 16,595     19,486

25189  Varstu – Tagakolga      km 0 – 1,488

25182  Vastseliina – Meremäe – Kliima km 3,443 – 10,714

2503    Sõmerpalu km 0 –  0,086

25103  Vaabina – Sõmerpalu   km 13,866 – 13,891

25116  Rimmi – Keema km     0 – 0,063

25161  Kose – Käbli km 26,622 – 28,161

25169  Kalatsova – Kuksina km 0 -0,169

25199  Mõniste – Tiitsa – Karisöödi km 10,501 -10,589

25217  Tursa tee km   0,872 – 0,926

25222  Kollino tee km 0 -0,053

25251  Vaabina – Turumõisa – Säre km 5,407 -5,422

18221  Värska – Reha  km 0 – 2,399

25193  Lindora – Vana-Vastseliina km 6,112 -10,575

25238  Võrumõisa tee km       0,492 – 1,81

25190  Vana-Vastseliina – Panikovitsi km 0 – 0,235

25236  Käbli – Murati  km 0 – 3,735

25241  Paidra – Tsolgo – Joosu km 3,198 -5,862

25147  Parksepa – Väimela     km 0 – 1,171

25249  Sänna – Rõugekm  0 – 7,893

25239  Pindi – Verijärve km 3,703 -5,684

25248  Antsla – Sännakm  13,353 -15,205

Kruusateedele katte ehitus toimub kokku kolmel lõigul: riigitee 18208 Mikitamäe- Kahkva km 1,81 – 4,93; 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918; 18106 Saatse-Petseri km 0-5,1

Värska-Saatse ühendusteed 18178 Värska-Ulitina ja 18106 Saatse-Petseri lõikudele tolmuvaba katte ehitus teostatakse 2019-2020. aastal.

Ehitustööde eesmärgid on: on Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule tolmuvaba katte ehitamine; Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitamine ja sadevete äravoolu lahendamine; Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise jalgtee ehitamine; Saatse küla ja Samarina Seto muuseumi vahelise jalgtee ehitamine; Saatse kalmistu ja  Saatse piiripunkti parkla ehitamine.

Ehitatakse tolmuvaba kate Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule (kõrvalmaantee 18178 km 3,4-12,918 ja kõrvalmaantee 18106 km 0-5,1). Katte laius 7 m, külasid läbivatel lõikudel on kate kitsam. Kõrvalmaanteede omavaheline ristmik ehitatakse rohkem täisnurga alla, säilib olemasolev kõrvaltee-peatee põhimõte.  Tee äärde ehitatakse täiendavaid kraave  ja puhastatakse eesvoolukraavid sademevete äravoolu tagamiseks. Värska kultuurimaja parkla rekonstrueeritakse ja tagatakse sademevete äravool.

Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelisele lõigule rajatakse koos valgustusega jalgratta- ja jalgtee.

Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Samarina Seto muuseumi vahele ehitatakse jalgtee, Saatse küla lõigule ehitatakse ka valgustus. Saatse külas asuval kitsal lõigul ehitatakse kitsam äärekiviga lahendus ja vajadusel reguleeritakse liiklust eesõigusmärkidega. Asulavälisel lõigul ehitatakse jalgtee puudeallee taha.

Projekti realiseerivad Maanteeamet ja Setomaa Vallavalitus, projekti kaasrahastatakse EU piirilülese koostöö programmi ESTRUS 2014-2020 poolt.

Täpsem info rahastamise kohta https://www.mnt.ee/et/ehitusprojektid

Kruusateede remont toimub kokku 35,813 km järgmistel tugimaantee lõikudel:

18105  Sillaotsa – Restu km 3,825 – 8,074

23201  Puurina – Lüllemäe – Litsmetsa km 26,278 – 32,13

25108 Tsooru – Krabi km 22,012 – 23,131

25132  Rõuge – Vastseliina km 14,842 – 18,994

25139  Palli – Ruusmäe km 0,07 – 5,966

25149  Väimela – Kääpa km 1,141 – 7,362

25179  Vakari – Pari – Tsiistre km 1,688 – 4,273

25179  Vakari – Pari – Tsiistre  km 0 – 0,813

25191  Tobrova – Helbi km 2,247 – 3,921

25207  Vaabina raudteejaama tee km 0 – 2,135

25232  Haabsaare – Kaika km0,32 – 1,437

2019. aastal ehitatakse ümber kaks Võrumaa silda: Niitsiku (tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 27,74) ja Sesniki (tugimaantee 18178 Värska – Ulitina km 10,608).

Maanteeameti objektid 2019. aastal Valga maakonna riigiteedel

Maanteeameti tellimusel käesoleval aastal Valgamaa rekonstrueerimistöid ja taastusremonti plaanis ei ole, kuid teostatakse pindamistöid 59,9 km ja remonditakse 31,4 km kruusateid, ehitatakse ümber liiklusohtlike kohti ja tehakse korda Karja sild.

Valgamaal on plaanis ümber ehitada liiklusohtlikud kohad: Õru bussipeatus (põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga  km 200,2-201,2) ja Tõrva sissesõit (põhimaantee 6 Valga-uulu km 25,845-27,683) ning  liiklusohtust parandatakse ka tugimaantee 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa km 15,15-16,1 Lüllemäe jalgratta ja jalgtee ehitamisega.

Valgamaal pinnatakse kokku 59,9 km riigiteid järgmistel lõikudel:

69 Võru – Kuigatsi – Tõrva km 65,345 -71,274

23138  Puka jaama tee km    0 – 0,43

23195  Otepää – Kääriku – Kurevere    km  0 -0,015

23115  Kirbu – Valtinakm 5,955 – 6,03

23205  Lustimõisa – Valtina km 6,405 – 6,473

23218  Võime – Valtina km 6,187 –  6,247

71        Rõngu – Otepää – Kanepi km 19,345  – 36,82

23142  Ruuna – Pringi km 5,235 -6,172

23129  Laatre – Antslakm 6,181 – 12,905

23184  Asu – Soe km   0 -2,147

23127  Londi – Raavitsa km    0 – 7,688

23124  Õruste – Laatre km     0 – 5,47

23130  Laksi – Vastsemõisa – Ansi km 0,946 -2,99

25102  Vana-Antsla – Lüllemäe km 8,396 -10,98

23186  Jõgeveste – Soe km 4,135 – 8,974

23130  Laksi – Vastsemõisa – Ansi km 0,05 –   0,818

23130  Laksi – Vastsemõisa – Ansi km 4,203 -4,237

23191  Käärikmäe – Koorküla  km 0 –  0,046

23194  Helme – Holdre – Taagepera   km 14,281 -15,047

23203  Puide – Aitsra km 0 – 0,017

23225  Lauküla tee km 0 –  0,027

23225  Lauküla tee km 0,661 – 0,69

23253  Solli – Pitstepuu km 4,997 – 5,057

23254  Kalme – Roobekm 0 -0,018

25118  Kuldre – Tagula km 8,063 – 8,109

23114  Laatre – Lüllemäe – Hargla km 16,465 -17,663

23135  Väheru – Tagula – Lauküla km 15,889 -16,2

Kruusateede remont toimub kokku 31,4  km järgmistel tugimaantee lõikudel:

23111  Laanemetsa – Kirikuküla km 0 – 0,839

23144  Ametmäe – Punga – Rebaste km 0,058 – 9,003

23169  Nõuni – Lasteaed km  0,13 –   3,569

23206  Rautina – Kaulina km 0,035 – 3,613

23214  Kõpsi – Lepa km 0 – 3,767

23236  Männiku – Pühajärve km 0 -1,141

23238  Raiga – Räbi – Nõuni – Lutike km 3,181 – 7,069

23238  Raiga – Räbi – Nõuni – Lutike km 7,105 – 10,242

25141  Kirikuküla – Koigu km  5,117 – 7,79

Valgamaal on plaanis veel Karja silla projekteerimine ja ehitus (tugimaantee 46 Tatra – Otepää – Sangaste km 42,142).

Maanteeameti objektid 2019. aastal Põlva maakonna riigiteedel

Põlvamaal toimus 2018. aastal mitmeid tee ehitustöid ja ka 2019. aastal on plaanis mitmed ulatuslikud teetööd. Rekonstrueerimistööd toimuvad Kaukis-Leevaku, Rosma-Soohara ja Leevi-Vinso lõikudel. Teostatakse Postitee 17,4 pikkusel lõigul taastusremont, pinnatakse 52, 8 km teid ja kruusateele katte ehitus toimub kolmel riigitee lõigul ning ehitatakse ümber liiklusohtlikud kohad ja rekonstrueeritakse Porgandi sild.

Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 33,6-41,7 Kauksi-Leevaku lõigu rekonstrueerimine

Tee ehitustööde käigus rekonstrueeritakse katend, teostatakse riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine ja bussipeatuste ehitamine. Samuti on plaanis haljastuse ja kraavituse rajamine, mullatööd, aluste ja katete ehitamine, tehnovõrkude ümberehitamine, vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine ja liiklusmärkide vahetamine.

Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimine

Tee ehitustööde käigus rekonstrueeritakse tugimaantee nr 90 katend, ehitatakse ümber riigiteede/KOV teede/erateede ristmikud ja ehitatakse uued bussipeatused. Samuti on plaanis haljastuse ja kraavituse rajamine, mullatööd, aluste ja katete ehitamine, tehnovõrkude ümberehitamine, vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine ja liiklusmärkide vahetamine.

Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 16,6-43,4 asuva 16,777-25,93 Leevi-Vinso lõigu rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise käigus teostatakse tee muldkeha ja katte remont, uue teekatte laius on 8 meetrit. Vinso ristmik ehitatakse ümber ringristmikuks ja  valgustatakse. Ristmikud ja mahasõidud rekonstrueeritakse, puhastatakse olemasolevad ja ehitatakse juurde uusi kraave. Ka sõidutee ja mahasõitude truubid rekonstrueeritakse. Teemaa-ala korrastatakse ja nähtavust varjavad puud likvideeritakse. Teelõigu liikluskorraldusvahendid  vahetakase välja, ohtlikes teelõikudes paigaldatakse põrkepiire ning ehitatakse ümber bussipeatused.

Põlvamaal on plaanis ka liiklusohtlike kohtade ümberehitus: Saverna parklasse ehitatakse juurdepääsud (põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 220,037-220,251), ehitatakse ümber Uha ristmik (põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa   km 234,409 -235,7764) ning Verioramõisa (tugimaantee 18199 Viluste–Lindora km 2,33-2,37) ning Kitse ja Kitseaia bussiootealad (tugimaantee 18147 Saverna – Pilkuse km 8,37 -10,53) bussiootealad.

Taastusremont teostatakse riigitee 18115 Vooreküla-Puskaru km 6,748 – 24,158 ehk Postiteel 17,4 km pikkusel lõigul.

Põlvamaal pinnatakse kokku 52,8 km riigiteid järgmistel lõikudel:

18118  Karilatsi – Heisri km    8,936 -9,99

18180  Ahja – Vastse-Kuuste  km 0,975 – 3,727

18162  Himmaste – Rasina km 0 – 1,604

18186  Räpina – Rasina km 0-  0,599

18110  Rosma – Tiike – Leevi km 14,848 – 16,578

18114  Tilsi – Mustajõe km     0 – 2,412

18124  Magari – Soodoma km 0 – 2,329

18127  Saverna – Krootuse km 0 – 0,397

18127  Saverna – Krootuse km 6,218 -6,603

18148  Maaritsa – Otepää km 4,506 – 9,581

18167  Kanepi – Ihamaru km 1,349 –  7,059

18170  Loko – Peetrimõisa km 0,483  – 1,822

18184  Ahja – Rasina   km 0 – 2,253

18201  Kauksi – Terepi  km 5,782 – 5,892

18145  Vastse-Kuuste tee km0 – 0,978

18147  Saverna – Pilkuse km 5,317 – 7,066

18131  Karste – Kitse km 0 – 0,056

18132  Kaagvere – Kooraste km 0 – 0,05

18143  Vissi – Vooreküla km   9,347 – 9,554

18168  Saverna – Jõksi km 8,149 – 8,203

18171  Valgjärve – Aiaste km 0 – 0,05

18172  Valgjärve – Tamme km 0 – 0,05

18177  Valgjärve – Krüüdneri  km 0 – 0,085

18213  Ritsiku – Hino   km 0 – 0,022

18284  Ahja – Võnnu km 0 –    0,045

18130  Sirvaste – Kitsekm 8,037 – 8,174

18137  Kurvitsa – Hutita km   4,241 – 4,363

18167  Kanepi – Ihamaru km  11,828 – 12,068

45 Tartu – Räpina – Värska km 43,384 -54,692

45 Tartu – Räpina – Värska km 28,016 – 31,406

Kruusateedele katte ehitus toimub järgmistel Põlvamaa teelõikudel:

18176  Piigaste-Sulaoja  km 0,053 -5,571

18109  Veriora- Soohara km 6,47 – 11,68

18170  Loko- Peetrimõisa km 0 – 0,48

Sildade projekteerimine koos ehitusega 2019. aastal on plaanis  tugimaantee 18181 Kärsa – Eoste km 9,67 asuva Porgandi silla ümberehitamisega.

Kommentaarid

Viimased uudised