Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu Maakohtu Valga kohtumajas mõisteti täna, 10. mail alaealise suhtes toime pandud seksuaalkuritegudes ja alaealiste väärkohtlemises süüdi 73-aastane meesterahvas, kellele kohus määras karistuseks 7 aastat ja 2 kuud vangistust.

73-aastast meest süüdistati karistusseadustiku § 1432 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos ehk noorema kui 18-aastase isikuga suguühtesse astumises ning muu sugulise iseloomuga teo toimepanemises, kuritarvitades selleks alaealise usaldust ja seda korduvalt. Lisaks süüdistati meest korduvalt noorema kui 14-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises karistusseadustiku § 179 lg 11 järgi ning valu tekitava kehalise väärkohtlemise toimepanemises KarS § 121 lg 1 järgi. Kriminaalasjas antud ütlustes tunnistas süüdistatav end süüdi vaid väärkohtlemises.

Kriminaalasja arutati kohtunikust ja kahest rahvakohtunikust koosnevast koosseisus, kes leidsid tõendeid põhjalikult analüüsides, et süüdistatava poolt toime pandud kuriteod alaealiste kannatanute suhtes on leidnud täielikku tõendamist ning süüdistatav tuleb nendes kuritegudes süüdi mõista.

Kohus tuvastas, et süüdistatav survestas kannatanut erinevate seksuaalse iseloomuga tegevustes, olles eelnevalt loonud usaldusliku suhte. Lisaks andis süüdistatav kannatanule raha, mille kohta ise püüdis väita, et kannatanu teenis tema juures raha erinevaid abitöid tehes. Kohtus leidis tõendamist hoopis see, et süüdistatav andis lapsele raha seksuaalsete tegevuste järel ning rõhutas korduvalt, et raha saamist tuleb saladuses hoida ja selle kohta küsimise korral tuleb anda ebaõigeid selgitusi. Lisaks ilmnes tõenditest ka asjaolu, et süüdistatav eksitas lapsevanemaid nende lapse viibimiskoha osas.

Tuginedes seadusele, suurendas kohus mõistetud karistustest raskeimat ning määras süüdistatavale toime pandud kuritegude eest liitkaristusena 7 aastat ja 2 kuud vangistust. Kuni jõustunud kohtuotsuseni viibib süüdistatav jätkuvalt vahi all. Mõistetud karistuse kandmise ajaks loetakse kahtlustatava kinnipidamine ehk alates 2. juulist 2019.

Süüdistatavale etteheidetud episoodis karistusseadustiku § 145 lg 2 järgi ehk noorema kui neljateistaastase isiku suhtes muu sugulise iseloomuga teo toimepanemises, leidis kohus, et tõenditest ei tulene tõsikindlalt vastavus kuriteokoosseisule. Seega lõpetas kohus süüdistatava suhtes selles osas kriminaalmenetluse, ent kuivõrd ilmnesid väärteo tunnused, edastas kohus vastavad materjalid Politsei- ja piirivalveametile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks.

Tehtud otsusega mõistis kohus süüdistatavalt välja menetluskulud. Lisaks mõistis kohus süüdistatavalt välja kuritegudega tekitatud mittevaralise kahju ühe kannatanu kasuks summas 7000 eurot, teise kannatanu kasuks 400 eurot ning kolmanda kannatanu kasuks 100 eurot.

Kriminaalasja arutati alaealiste kannatanute kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning sellele on õigus esitada apellatsioon (edasikaebus) Tartu ringkonnakohtule, andes apellatsiooni esitamise soovist teada seitsme päeva jooksul.

Viimased uudised