Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti riigiabikava Eesti majanduse toetamiseks seoses koroonaviiruse puhanguga. Kavad kiideti heaks COVID-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Eesti kavad mahus 1,75 miljardit eurot võimaldavad anda laenudele riigigarantii ja anda laene soodsatel tingimustel. Need aitavad ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- ja investeerimisvajadust ning jätkata oma tegevust praegusel raskel ajal. Jätkame tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada riiklike toetusmeetmete õigeaegne, koordineeritud ja tõhus võtmine kooskõlas ELi eeskirjadega.“

Eesti toetusmeetmed

Eesti teatas komisjonile kahest toetuskavast, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid ajutise raamistiku alusel.

  • Esimest toetuskava rakendab ja haldab riiklik sihtasutus KredEx. See on avatud kõigile ettevõtetele, välja arvatud need, kelle suhtes on Eesti kindlaks määranud teatavad erandid (näiteks jäetakse välja teatavad tegevusalad ja ettevõtted, kes tegutsevad sellistes sektorites nagu põllumajandus, tubakas, kloonimine ja geneetiline muundamine).
  • Teist kava rakendab ja haldab Maaelu Edendamise Sihtasutus. See on avatud kõigi sektorite ettevõtetele kogu Eesti territooriumil.

Mõlema kava hinnanguline kogueelarve on 1,75 miljardit eurot ning nende alusel antakse kas riigigarantiisid olemasolevatele või uutele laenudele või laene soodsatel tingimustel. Kavade eesmärk on aidata ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- või investeerimisvajadust.

Komisjon leidis, et Eesti meetmed on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Need tingimused on eelkõige järgmised: I) aluseks olev laenusumma ettevõtte kohta sõltub tema likviidsusvajadustest lähitulevikus, ii) garantiisid antakse ainult käesoleva aasta lõpuni, iii) garantiisid antakse maksimaalselt kuueks aastaks ning iv) garantiitasupreemiad ja intressimäärad ei ületa ajutises raamistikus ettenähtud tasemeid.

Komisjon jõudis järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga b ja ajutises raamistikus sätestatud tingimustega.

Sellest tulenevalt kiitis komisjon meetmed ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Taust

Komisjon võttis vastu ajutise raamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada majanduse toetamiseks koroonaviiruse puhangu kontekstis kogu paindlikkust, mis on ette nähtud riigiabi eeskirjadega. Ajutise raamistikuga on ette nähtud viit liiki abi, mida liikmesriigid võivad anda:

i) Otsetoetused, valikulised maksusoodustused ja ettemaksed. Liikmesriigid saavad välja töötada kavad, et anda ettevõtetele kiireloomuliste likviidsusvajaduste rahuldamiseks kuni 800 000 eurot abi.

ii) Riigigarantiid ettevõtete poolt pankadest võetavatele laenudele. Liikmesriigid saavad anda riigigarantiisid tagamaks, et pangad jätkavad laenu andmist klientidele, kes seda vajavad. Need riigigarantiid võivad käendada laene, mille eesmärk on aidata ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- ja investeerimisvajadust.

iii) Subsideeritud avaliku sektori laenud ettevõtetele. Liikmesriikidel on võimalik anda ettevõtetele soodsa intressimääraga laene. Need laenud aitavad ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- ja investeerimisvajadust.

iv) Kaitsemeetmed pankade jaoks, kes suunavad riigiabi reaalmajandusse. Mõned liikmesriigid kavatsevad tugineda pankade olemasolevale laenuandmisvõimele ja kasutada neid kanalina ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Raamistikus on täpsustatud, et sellist abi käsitatakse otsese abina pankade klientidele, mitte pankadele endile. Samuti antakse raamistikus juhiseid selle kohta, kuidas piirata pankadevahelise konkurentsi moonutusi.

v) Lühiajaline ekspordikrediidikindlustus. Raamistikuga nähakse ette täiendav paindlikkus selle suhtes, kuidas tõendada teatavas riigis esinevaid turukõlbmatuid riske, ning antakse riigile võimalus pakkuda vajaduse korral lühiajalist ekspordikrediidikindlustust. 27. märtsil laiendas komisjon seda paindlikkust veelgi: pärast kiireloomulist avalikku konsultatsiooni otsustas komisjon muuta lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse teatiselisa, et arvata turukõlbliku riski riikide loetelust ajutiselt välja kõik riigid. See muudab avaliku sektori pakutava lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse praeguse koroonaviiruse puhangu kriisi tingimustes laiemalt kättesaadavaks. Muudatuse tulemusel saavad riiklikud kindlustusandjad põhimõtteliselt sekkuda ja pakkuda lühiajalist ekspordikrediidikindlustust kõigi riikide puhul, ilma et asjaomane liikmesriik peaks tõendama, et asjaomases riigis on ajutiselt „turukõlbmatud riskid“. See muudatus kehtib kuni 31. detsembrini 2020 ja see võidakse enne kehtivuse lõppu läbi vaadata.

Ajutine raamistik kehtib kuni 2020. aasta detsembri lõpuni. Õiguskindluse tagamiseks hindab komisjon enne seda kuupäeva, kas raamistikku on vaja pikendada.

Ajutine raamistik täiendab paljusid muid liikmesriikidele juba kättesaadavaid võimalusi koroonaviiruse puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Need võimalused on esitatud komisjoni 13. märtsil 2020. aastal vastu võetud teatises „Euroopa koordineeritud majanduslikud meetmed COVID-19 puhangule reageerimiseks“. Liikmesriigid võivad näiteks teha ettevõtete kasuks üldiselt kohaldatavaid muudatusi (nt maksude edasilükkamine, lühendatud tööajaga töö toetamine kõigis sektorites), mis jäävad riigiabi eeskirjade reguleerimisalast välja. Lisaks võivad nad hüvitada ettevõtetele koroonaviiruse puhangu tõttu kantud või otseselt sellest tingitud kahju.

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.56804 all riigiabi registris, mis asub komisjoni konkurentsivaldkonna veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Rohkem teavet ajutise raamistiku ja muude koroonaviiruse pandeemia mõju leevendamiseks komisjoni poolt võetud meetmete kohta leiate sellelt veebilehelt.

Viimased uudised