Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Elva vallavolikogu kehtestas 6. mai istungil uue Elva valla üldplaneeringu, mis asendab senist seitset erinevatel aegadel kehtestatud üldplaneeringut.

Elva vallaarhitekt Jaanika Saare sõnul on senini Elva vallaruumi planeerimise põhimõtted olnud mitte ainult piirkondlikud erinevad, vaid pärit ka erinevatest ajaperioodidest. „Mitme valla liitumine 2017. aastal Elva vallaks tõi kaasa olukorra, kus uue omavalitsuse territooriumil hakkasid kehtima seitse erinevate põhimõtete ja detailsusastmega üldplaneeringut. Vanima ning senini Elva valla territooriumil kehtinud üldplaneeringu oli 1999. aastal kehtestanud Puka vallavolikogu,” ütles Saar.

Uus üldplaneering sõnastab ruumiloome põhimõtted ehk kehtestab ruumimudelid Elva linna asumite ning tiheasustusega asulate kohta, tuues välja asumi või tiheasustusala säilitamist väärivad ruumilised väärtused. Üldplaneeringu kohaselt muudetakse Elva linna ning Rõngu, Ulila, Puhja ja Rannu alevike piire, viies alevike piirid väljakujunenud tiheasustusala piirini. Samuti liidetakse Käärdi aleviku, Kalme küla ja Metsalaane küla tiheasustusega piirkonnad Elva linna koosseisu, hõredalt asustatud alad jäetakse aga linna ümbritsevate külade koosseisu. Kureküla alevik muudetakse asustusüksusena külaks. „Uus üldplaneering määrab lisaks väärtuslikud põllumajandusmaad, rohealad, maastikud, maastiku üksikelemendid ja looduskooslused ning seab nende kaitse- ja kasutustingimused,” ütles Saar.

Elva vallavanem Priit Värvi sõnul annab pikalt kestnud ja valla elanikke kaasanud üldplaneering vallale paljudeks aastateks seadusliku raamistiku arendustegevust korraldada. „Arendustegevuses peavad olema tagatud nii uute arendajate võimalused, olemasolevate kinnistuomanike ja elanike õigused kui valla võimalikud arenguperspektiivid. Usun, et uus üldplaneering need ka tagab,” ütles Priit Värv.

Üldplaneeringu koostamine ja sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Elva vallavolikogu 2018. aasta 1. oktoobril. Üldplaneeringu koostamine hõlmas mitmeid kaasamise etappe, alustades lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu osas ettepanekute küsimisest kuni üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja selle heakskiitmiseni. Elva vallavolikogu suunas üldplaneeringu avalikule väljapanekule 22. augustil 2022, planeering oli väljapanekul 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022 nii Elva linnaraamatus, Rõngu raamatukogus, Hellenurme raamatukogus, Puhja teenuskeskuses kui Konguta rahvamajas. „Üldplaneeringu koostamisel arvestati kohalike vajadustega, nende väljaselgitamiseks korraldasime 2022. aasta lõpul ja 2023. aasta alguses ka avalikke arutelusid nii Elvas, Rõngus, Rannus, Puhjas kui Paluperas,” ütles Saar.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium andis planeerimisseaduse alusel üldplaneeringule üldplaneeringu eelnõule heakskiidu 25. märtsil 2024.

Elva valla pindala on 732 km2, valla territooriumil on üldplaneeringu kehtestamise ajal üks linn (Elva), kuus alevikku (Käärdi, Kureküla, Puhja, Rannu, Rõngu, Ulila) ja 78 küla. Tartu maakonnas asuv Elva vald piirneb Tartu valla, Tartu linna, Nõo valla, Otepää valla, Tõrva valla ja Viljandi vallaga.

Lisainfo üldplaneeringu kohta

Viimased uudised