Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Staabiõppus Austere Challenge 24 (AC24) koosneb erinevate sõjaliste operatsioonide seeriast, mis vastavad etteantavatele stsenaariumitele. Eesmärgiks on harjutada ja testida käsu- ja juhtimise ahelat ning tugevdada Ameerika Ühendriikide, NATO, liitlaste- ja partnerriikidevahelisi suhteid.

AC24 raames toimub USA maavägede õppus Warfighter Command Post Exercise (CPX) 24-3, mis on hindamisõppus USA viiendale korpusele. Viienda korpuse juhtimisstruktuuris on Eesti diviis, USA esimene ja kolmas jalaväediviis ning Ühendkuningriigi kolmas diviis.

„Diviisi jaoks on väga oluline see, et kogu liitlaste üksuste siiatoomine paraneb ja Eesti muutub liitlasüksustele nii-öelda plug-and-play keskkonnaks ehk diviisi ja selle staabi juhtimise alla saab lihtsalt ja kiiresti ühendada liitlaste sõjalisi jõudusid ja sõjalisi võimeid. Neid üksusi peab diviisi saama liidestada kiirelt, et saavutada juhtimisvõimekus, et rakendada tegevusi mida Eesti kaitsmiseks on vaja,” ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko- Vello Palm.

AC24 põhiosalejateks on USA Euroopa väejuhatuse ja väeliikide juhatuste staabid, kaasatud on USA staabid, väejuhatused, sealhulgas NATO SHAPE esindus ning liitlas- ja partnerriikide üksused.

Tegemist on Ameerika Ühendriikide maavägede programmiga, mille kaudu treenitakse ning arendatakse sõjalisi üksuseid nagu korpuseid ja diviise. Eesti on kolmas välisriik, kes Suurbritannia ja Prantsusmaa kõrval väljaõppeprogrammis osaleda saab.

Diviisi jaoks on tegemist staabiõppusega. Õppuse teeb keerulisemaks, kuid samas ka huvitvamaks see, et diviisi allüksuste staabi „mängurid” (Response Cell) paiknevad Saksamaal. Diviisi allüksuste staabid on komplekteeritud selliselt, et võimaldavad võimalikult realistlikult diviisi staabil treenida ja protsesse harjutada. Samuti paiknevad diviisi staabi elemendid Eestis eri kohtades ning plaanis on ka asukohtade vahetus ehk juhtimispunkti ümberpaiknemine.

Diviisi staap alustas 19. veebruaril USA maaväe hindamisõppuste seeria Warfighter lõpumooduli ettevalmistuste ja läbimisega, õppus Warfighter CPX 24-3/Austere Challenge 24 kestab 14. märtsini.

Lisaks diviisi staabile on õppusesse kaasatud staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, logistikapataljon, suurtükiväepataljon, luurepataljon,  sõjaväepolitsei, küberväejuhatus ja mitmed maakaitseringkondade staabid. Diviisi staap on kogu õppuse vältel tugevdatud liitlaste ohvitseridega Prantsusmaalt, Suurbritanniast ja Ameerika Ühendriikidest. Lisaks toetab Eesti Diviisi USA SFA 4. brigaad ja Digitaalse Sidususe üksus (DLD). Nimetatud üksused panustavad diviisi staapi oma ekspertidega, kuid samuti on nende roll tagada vahendid USA süsteemidega suhtlemiseks.

Diviisi staap osaleb alates 2023. aastast USA maavägede Warfighter väljaõppe- ja hindamise programmis. Selle läbimine annab vajaliku kogemuse operatsioonide planeerimisel ja elluviimisel ning samas liitlaste silmis kinnituse, et diviis suudab edukalt juhtida nii Eesti kui ka täiendavaid liitlasüksusi. Diviisi üks eesmärkidest on lisada kindlustunnet liitlaste potentsiaalseks panustamiseks.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki: seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Viimased uudised