Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti „SaveSmart“eesmärgiks on parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis, võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.

„Energiasääst ei ole uus teema. Samas, tehnoloogia areng pakub järjest uusi nutikaid lahendusi ja tõhusamaid süsteeme meie energiatarbimise juhtimiseks hoonetes. Just selliseid lahendusi me püüamegi tutvustada ja rakendada, et saavutada oma vajadustele vastav energiatarbimine,“ kommenteeris projekti juhtpartneri Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige Martin Kikas.

Projekti käigus renoveeritakse Rõuge kultuurikeskuse kütte- ja ventilatsioonisüsteem, Obinitsa külakeskuse hoonele paigaldatakse päikesepaneelide poolt toodetud energia salvestussüsteem. Pihkva oblastis Porhovi linnas renoveeritakse lasteaed ja Ostrovis gümnaasiumihoone küttesüsteem, lisaks vahetatakse seal välja aknad. Võru linnavalitsus projekteerib projekti kaasabil energiatõhusaks hooneks Jüri tn 54 ehk kõigile teada Võrumaa Keskraamatukogu hoone. „Raamatukogu hoonel vajab väline fassaad uuendamist, samuti vajab hoone energiatõhususe suurendamist. Tänu projektile saame teha olulised esimesed sammud selles suunas,“ kommenteeris Võru linnapea Anti Allas.  

Samuti korraldatakse õppereise, töötubasid, seminare ja koolitusprogramme, mille jooksul tutvustatakse kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste spetsialistidele erinevaid võimalusi, kuidas avalike hoonete renoveerimisel saavutada uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutamise tulemusena oluline energiasääst. Samuti koostatakse standardsed energiasäästu alased soovitused eri tüüpi avalike hoonete (sh. tehnosüsteemide) renoveerimiseks.

Projektis osalevad Eestist lisaks Tartu Regiooni Energiaagentuurile Võru linnavalitsus ning Setomaa ja Rõuge vallavalitsused. Venemaalt on projekti partneriteks Ostrovi ja Porhovi rajoonide administratsioonid. Assotsieerunud partneritena toetavad projekti elluviimist Pihkva oblasti ehitus-, elamumajanduse ning energeetika komiteed ning Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Rakvere linnavalitsus

Projekti kogumaksumus on 589 510 eurot, millest ligi 85 protsenti ehk 498 766 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

Projekti lõpuks ehk 2022. a maikuuks on suurenenud avaliku sektori asutuste spetsialistide teadlikkus uuenduslikest energiasäästuvõimalustest avalikes hoonetes. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suulikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist ja haldamist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Viimased uudised