Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuvatõmmis.

Võru linnavalitsus eesotsas linnapea Kalvi Kõvaga salastas info linna maksmata arvete kohta 75 aastaks, tuginedes seadusepügalale. 

Linnavolinik Tarmo Piirmanni (Isamaa) küsimuse peale linna maksmata arvete kohta vastas linnapea Kalvi Kõva (SDE): „Võru linna tähtaja ületanud arvete summa seisuga 31.12.2023 oli 1 029 496 eurot. Andmed on esitatud 19. jaanuari 2024 seisuga ning täpsustuvad nõuete ja kohustuste hindamise käigus.”

Ülaltoodud info on aga salastatud 75 aastaks. Kuidas on see võimalik?

Lõunaeestlane konsulteeris asjatundjaga, kes väitis, et linnavalitsus ei saa sellist infot salastada.

Kindlasti ei saa sellist vastust teabenõudele salastada selle paragrahvi alusel, millele dokumendis viidatakse (Avaliku teabe seaduse § 35 lg. 1 punkt 12). See säte on põhimõtteliselt kohalduv eraisikute isiklikke andmeid puudutavate dokumentide kohta ja sedagi juhul, kui dokument tõesti isikut kahjustavaid andmeid sisaldab. Konkreetse seadusesätte tekst on järgmine: „Teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks /—/ teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust”.

Ehk siis vähemalt viide paragrahvile on ebakorrektne.

Ja teiseks välistab järelepärimise sisu üleüldse antud asja ametialaseks kasutamiseks määramise. Seesama avaliku teabe seadus ütleb väga üheseltmõistetavalt paragrahvi 36 lg. 1 punktis 10: „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teabevaldaja ei tohi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada /—/ andmeid teabevaldaja varaliste kohustuste kohta”.

Samavõrra on sõnasõnaliselt keelatud asutusesiseseks kasutamiseks määrata infot riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvevahendite kasutamise ning eelarvest töölepinguga töötavatele isikutele makstud töötasude ning muude tasude ja hüvitiste kohta või ka andmeid teabevaldajale kuuluva vara kohta.

Kokkuvõttes – seadus otseselt keelab linna poolt tähtaegselt maksmata arveid puudutava info salastamist. Võimalik, et avalik ei ole see osa infost, kui palju ning kellele võlgu ollakse. Aga kohustuste kogusummat varjata ei tohiks.

Võru volikogu liige Tarmo Piirmann ütles asja kohta, et Võru linnavalitsus eesotsas linnapeaga on varjanud juba mitmeid kuid eelarve seisu volikogu liikmete eest ja ka linnavolikogu rahanduskomisjonis pole vastuseid antud. Linnapea pole linna rahalise seisu kohta ausaid vastuseid andnud ja varjab linna rahalist seisu – kas see on aus linnajuhtimine – kindlasti mitte. Sotsist populistil on aeg tagasi koduvalda Rõugesse naasta ja päris tööle minna.

Viimased uudised