Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ning lõikeid 8 ja 9: 

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 

„11. Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas ning võib sealt lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või tervishoiuteenuse saamiseks või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks, kui muul viisil ei ole nende hankimine võimalik või see on ülemäära raske. 

12. Punktis 11 nimetatud piirang ei kehti haiguse tunnusteta isikute kohta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ toodud punktides järgmistel juhtudel: 

1) punktides 2−12 nimetatud isikud, kes viibisid välisriigis ja saabusid Eestisse punktides 3−10 nimetatud eesmärgil, ja punkti 13 alapunktis 2 nimetatud isikud; 

2) punktis 2 nimetatud isikud, kui korrakaitseorgan ei ole kohaldanud riigipiiri ületamisel nende suhtes Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktis 11 nimetatud piirangut; 

3) punktides 11 ja 12 nimetatud isikud; 

4) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist; 

5) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja nende Soomes viibimise eesmärk oli töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, õppimine Soomes registreeritud õppeasutuses või vältimatu perekondlik põhjus, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid; 

6) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja kes viibisid vahetult enne Eesti Vabariiki saabumist Soome Vabariigi territooriumil vähemalt 14 järjestikust päeva; 

7) punktides 2 ja 121 nimetatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, juhul kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 15-ga või 2 

väiksem sellest. Välisministeerium avaldab oma veebilehel käesolevas alapunktis nimetatud riikide ning nende riikide nimekirja, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15.“. 

2. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas. 

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel. 

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. 

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Viimased uudised