Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Estonia-Latvia Programme Facebook

Üleile, 20. juunil kiitis Eesti-Läti programmi järelevalvekomitee heaks esimesed 26 uuel programmperioodil 2021-2027 toetust saavat projekti. Valga vallavalitsus osaleb kolmes rahastuse saanud projektis:

Valga-Valka strateegia – Projekti eesmärk on koostada koos naaberomavalitsuse Valkaga ühine piiriülene arengustrateegia, et tagada kohapõhine lähenemine majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning vähendada piiriüleste takistuste mõju. Teiste Euroopa piirilinnade eeskujul on Valga ja Valka jõudnud arusaamisele, et Valga-Valka kui kaksiklinna potentsiaali saaks kõige tõhusamalt realiseerida ühistel arengupõhimõtetel rajanev piiriülene strateegilise koostöö põhjal. See tähendab ühise arengustrateegia ja tegevuskava koostamist, samuti piiriülese koostöökeskuse loomist. Koos arengustrateegia loomisega soovitakse luua ka uus koostöömudel, mis oleks elujõuline, kohapõhine ja vastaks tänapäeva vajadustele. Uue koostöövormina luuakse piiriülene koostöökeskus, et ehitada üles võrgustik, mis kaasab kohalikke omavalitsusi, asutusi, ettevõtteid ja kogukondi mõlemal pool piiri. Valga Vallavalitsus on projektiidee autor ja peapartner. Projekti kogumaksumus on 331 025 eurot, Valga Vallavalitsuse eelarve projektis on 168 625 eurot.

Rohelised Rööpad – Projekt on eelmisel programmperioodil loodud Roheliste Rööbaste matkaraja edasiarendus ja on ellu kutsutud eesmärgiga edendada kaasavamate turismiteenuste arendamist Eestis ja Lätis ning parandada matkaraja ligipääsetavust nii, et see vastaks erineva vanuselise, füüsilise ja vaimse seisundiga külastajate vajadustele. Valga Vallavalitsus osaleb projektis partnerina, vallavalitsuse eelarve projektis on 57 975 eurot.

Spordime koos – Projekti eesmärgiks on luua tihedam piiriülene koostöö spordi vallas ja tõhustada koostööd nii Läti ja Eesti piirialade omavalitsuste spordispetsialistide kui sporditreeningutega tegelevate või treeningutega alustada soovivate noorte vahel. Valga Vallavalitsus osaleb projektis partnerina, vallavalitsuse eelarve projektis on 28 730 eurot.

Eesti-Läti programm 2021-2027 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (INTERREG) piiriülese koostöö programm, on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist. Programm toetab projekte piiriülese koostöö, ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas. Perioodil 2021-2027 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti programmi 24,3 miljoni euroga.

Viimased uudised