Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Urmas Ott. Foto: erakogu

Viimasena Lõunaeestlase viiele küsimusele vastanud Urmas Ott, kes on Vabaerakonna kandidaat Kagu-Eestis, leiab, et riik peaks tegema kõik selleks, et vanematel oleks võimalik saada nii palju lapsi kui nad soovivad ning et nad saaksid nende üleskasvatamisega ka majanduslikult hakkama.

Mida oleks Teie arvates vaja teha selleks, et lastevanemate elu Eestis kergemaks teha? 

Urmas Ott: Vabaerakond on seisukohal, et Eesti ühiskonna ja rahva elujõu aluseks on toimetulev ja õnnelik perekond. Ka ühe vanemaga pere, kus kasvab lapsi, on selline. Kooselu vorme ja perekonna mudeleid on palju ning nad kõik on ühiskonnale sama olulised. Elu on ennekõike armastus ja usaldus, mida ükski riik ega partei ei paku. Ja ei tohikski.

Perede, majapidamiste ja leibkondade elu kergemaks tegemine hakkab pihta heast majandusest ning ettevõtluse ja töökohtade loomise võimaldamisest. Vabaerakond usub, et selleks tuleb luua veelgi vabam majanduskeskkond, alandada tööjõu maksukoormust ning arendada teenusmajandust. Samuti tarka majandust. Väljaspool Tallinna muutub aina olulisemaks regionaaltasandi riigihaldus ehk universaalsete avalike teenuste kättesaadavus kõikides maakondades. Samuti oleme seisukohal, et Euroopa Liidu toetuseid tuleb suunata senisest enam just piirkondadesse ettevõtluse soodustamiseks.

Kui rääkida kitsamalt perepoliitikast, siis Vabaerakond keskendub siin peamiselt kolmele valdkonnale: (1) kuidas paremini ühildada töö- ja pereelu, (2) kuidas soodustada iibepoliitika osana lasterikkust ja (3) kuidas soodustada lastega perede toimetulekut laste kasvatamise ajal.

Tagame näiteks igale lapsele kodulähedase tasuta lasteaiakoha. Igale lapsele peab olema riigi poolt tagatud tasuta alusharidus ning lasteaiatoit, sarnaselt üldharidusele. Ükski laps ei tohi sellest ilma jääda lapsevanemate maksevõimetuse tõttu.

Viime sisse muudatused, et väikelaste vanemad ja samuti puudega või haige pereliikme hooldajad saaksid paindlikumalt ja vähema bürokraatiaga tegutseda iseendale tööandjana või väikeettevõtjana. Tagame neile sotsiaalsed garantiid ka ebaregulaarse töökoormusega töötades, et soodustada tööhõivet ning töö- ja pereelu paremini ühildada.

Ühtlasi laiendame töölepinguseaduse raames ettenähtud soodustused (täiendava lapsepuhkuse, puudega lapse vanema lisapuhkuse, hooldajapuhkuse võimaluse) ka n-ö paindlike töövormidega töötavatele lapsevanematele ja omastehooldajatele.

Kas lastetoetused peaks tõusma? Kui jah, siis millised ning kui palju?

Urmas Ott: Vabaerakond soovib laiendada perepoliitika meetmeid eelolevatel aastatel enam laste sünnitamiselt laste kasvatamisele. Eestis on juba loodud maailma heldeim vanemahüvitiste süsteem ja meie lapsetoetused kuuluvad Euroopa kõrgeimate hulka. Vabaerakond tahab aga anda peredele laste kasvatamiseks juurde vajalikku tuge ning paindlikke ja kvaliteetseid teenused lapse kogu üleskasvamise perioodi vältel. Anname peredele kindluse, et nad tulevad toime ka siis, kui kõik ei lähe plaanitult, näiteks kaotab mõni pereliige tervise, töö vms.

Taastame näiteks abikaasade ühise tuludeklaratsiooni, võimaldame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ja spordiringi kuni kooliea lõpuni, laiendame puudega vanema toetuse maksmise mõlemale vanemale, kui nad on puudega (praegu saab puudega vanema toetust vaid üks puudega vanem perekonna valikul), tõstame üksikvanema toetuse lapsetoetuse tasemele, suurendame puuetega laste toetusi arvestusega, et need kataks perede lisakulutused, parandame lapsevanematele vanemlike oskuste ja paarisuhte koolituste ja nõustamise kättesaadavust, soodustame vanemliku hooleta jäänud laste üleskasvamist või vajadusel ka ajutist viibimist perekondades, täiendame lapse- ja peretoetuste süsteemi nii, et lasterikas pere ei kaotaks rahaliselt, kui vanem(ad) laps(ed) jätkavad täisealiseks saanuna õppimist kutse- või kõrghariduses perekonna ülalpeetavatena.

Kas lasteaed peaks olema kohustuslik? Kui jah, siis mitmendast eluaastast ning miks? 

Urmas Ott: Vabaerakond ei toeta lasteaias käimise muutmist kohustuslikuks. Pooldame alternatiivina võimalust, et lasteaias mittekäiv laps saaks kasutada osalist toetust (1/3 lasteaias ühe lapse kohta kehtestatud tasumäärast) ka eralastehoiu või palgatud lapsehoidja eest tasumiseks. Paindlikum lastehoiuteenuste korraldus annab lapsevanematele ühiskonna- ja tööelus osalemiseks paremad võimalused.

Kas vanemahüvitise maksmise perioodi tuleks pikendada, näiteks lapse kolmeaastaseks saamiseni? Ja mida arvate isapuhkusest – kas vanematel peaks olema õigus ise otsustada, kes on lapsega kodus, või peaks isa igal juhul lapsega mingi aeg kodus olema? 

Urmas Ott: Vanemahüvitise maksmise perioodi me ei pikenda, kuid me toetame vanemate õigust ise otsustada, kumb vanem jääb lapsega koju. Tagame ka üksikvanemale õiguse kasutada seaduses teisele vanemale ettenähtud vanemahüvitist.

Mida tuleks teha selleks, et iive suureneks?

Urmas Ott: Vabaerakonna eesmärk on tagada rahvastiku kasv Eestis meie perede elatustaseme paranemise, mitte sisserände suurendamise abil. Perepoliitikas peame kõige tähtsamaks, et igal perel oleks võimalik saada nii palju lapsi, kui vanemad soovivad. Loome tingimused selleks, et kaoks vahe soovitud ja tegelikult sündivate laste arvu vahel. Ükski laps ei tohi jääda sündimata pere majanduslike olude piiratuse tõttu. Tõstame lastega perede majanduslikku kindlustatust ja kindlustunnet, et laste üleskasvatamisega saadaks hakkama.

 

 

Kommentaarid

Viimased uudised