Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

kaevandamisluba

1. jaanuaril jõustus maapõueseadus, millega muutub riigi roll maapõue kasutamise korraldamisel ning kiireneb ja korrastub kaevandamislubade menetlus, mida viib nüüdsest läbi keskkonnaamet.

„Varemalt andis üleriigilise tähtsusega maardlates lube keskkonnaministeerium. Uue maapõueseaduse jõustumisega suureneb keskkonnaameti roll ja pädevus Eesti maavarade kasutamise reguleerimisel,” ütles keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Maria Karus.

Menetluse kiiremaks ja läbipaistvamaks muutmiseks on sätestatud uuringu- ja kaevandamisloa andmise otsustamise tähtajaks üks aasta.

Muutunud on ka nõuded kaevandamisloa taotluste sisule ja esitamisele. Kaevandamisloa taotluses tuleb nüüdsest esitada teave kogu kaevandamise kestuse, ala bioloogilise ja tehnoloogilise korrastamise, veerežiimi ja korrastamistööde eeldatava maksumus kohta.

Uue olulise muudatusena peavad loaomanikud esitama loa kehtivusaja pikendamise taotluse vähemalt aasta enne selle kehtivuse lõppemist.

„Kindlasti aitab selline planeerimine loa omanikel oma tegevusi ja kulusid paremini analüüsida ning juba kaevandamise ajal võtta arvesse kohustust kaevandatud ala korrastada,” selgitas Karus.

Seadus loob ka võimaluse loa omaja soovil liita kõrvuti asetsevate mäeeraldiste kaevandamisload, et vähendada dubleerivaid tegevusi ja vältida liigset ajakulu.

Muutused ka turba kaevandamisel

„Turba kaevandamine on edaspidi võimalik ainult rikutud ja mahajäetud turbaalal või kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirjas esineval alal, seega on turba kaevandamise ja kasutamise planeerimine on muutunud läbimõeldumaks ja suunatumaks,” lausus Karus.

Turba kaevandamist piirab endiselt turba kasutuse aastamäär ning kaevandamisluba antakse avatud menetluse korras.

Lõunaeestlane

Viimased uudised