Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Keskkonnaamet

Tallinna Ülikooli tudengid uurisid inimeste motivatsiooni ja kitsaskohti patareide liigiti kogumisel. Mugav tagastus ja selgem arusaam patareide edasisest saatusest innustaks inimesi usinamalt liigiti koguma.

Tallinna Ülikooli Erialasid Lõimiva Uuenduse aines uuriti inimeste patareide ja väikeakude kogumisharjumusi kvalitatiivse vaatlus-intervjuuga. Uuringust selgus, et küllalt hästi mõistetakse patareide ohtlikkust keskkonnale, kuid taaskasutuse võimaluste ja vajalikkuse kohta jääb inimestel teadmisi vajaka.

Patareide liigiti kogujaid motiveeris keskkonnakaitse aspekt, aga ka mugav tagastusvõimalus kodu- või töökoha lähedal kaupluses. Inimesed, kes patareisid eraldi ei kogu, tunnevad, et nende majapidamistes tekkiv patareide kogus pole piisavalt suur ega ohtlik, et see keskkonnale negatiivset mõju avaldaks. Samuti on takistuseks ebamugav kogumisvõrgustik. Küsitletud tõid välja, et kogumiskastid pole nähtaval kohal või puuduvad kodulähedasest kauplusest sootuks.

Lahendusena pakuti välja, et kogumiskastid võiksid olla lähemal, näiteks kortermaja prügimajas teiste konteinerite juures või isegi trepikojas. Sarnast lähenemist rakendatakse näiteks ka Taanis. Samuti peeti vajalikuks, et kogumiskaste oleks rohkem ning need oleks sama hõlpsasti leitavad nagu taaraautomaadid.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on vaja ühendada inimeste valmisolek patareide kogumiseks ning võimalus, kuidas nad seda teha saavad. „Inimeste soovi kaasa aidata sellele, et patareid ja akud ei ohustaks meie elukeskkonda, tuleb toetada senisest mugavamate ja kättesaadavamate lahendustega. Selles osas on Eestil veel arenguruumi,“ ütles Kallas.

Küsitletute hinnangul võiks harjumust muuta aga see, kui patareide liigiti kogumisest tekiks võimalus kasu saada või kui liigiti mittekogumisele oleks kehtestatud sanktsioonid. Lisaks aitaks vastajate arvates kogumisharjumusi olulisel määral muuta suurem teadlikkus keskkonnaohtudest ja taaskasutamise võimalustest. Vastajad tõid välja, et kui nad teaksid, et patareisid käideldakse õigesti ja materjale taaskasutatakse, siis võiks see innustada neid liigiti koguma. Teadlikkust aitaks tõsta oluliselt suurem elanike teavitamine läbi erinevate turunduskanalite, näiteks reklaamplakatid, internetikampaaniad, koju saadetavad infovoldikud jms.

Projektijuht Timo Kark lausus: „On oluline, et oleksid mugavad lahendused, kuid veelgi olulisem on, et inimestel tekiks sisemine motivatsioon patareisid ja väikeakusid liigiti koguda ja tagastada. Selleks peavad nad saama vastuse küsimusele „miks see on vajalik“. Patareid ja väikeakud tuleks võimalikult kiiresti ka tagastada, sest siis jõuavad need kiiremini ka ringlusesse.”

Viimased uudised