Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

arbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et väljastas ehitusloa Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) maa-alusele osale. Kavandatav suurprojekt loob tulevikus eelduse taskukohase hinnaga keskkonnasäästlikuks katkematuks energiavarustuseks.

„Arvestades kavandatava rajatise esmakordsust ja ehitustehnilist keerukust ning arendaja selgitusi, et rajatise projekteerimine ja ehitamine toimub etapiti, pidas TTJA võimalikuks ehitusloa väljastamist kõrvaltingimustega. Meil on hea meel, et leidsime võimaluse toetamaks projektiga edasi liikumist, kuivõrd planeeritav vesisalvesti soodustab suuremahulise taastuvenergia tootmise tekkimist Eestisse, salvestades umbes 1,6 TWh tuule- ja päikeseenergiat aastas,“ selgitas TTJA ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi.

Kõrvaltingimustega ehitusluba sätestab, et enne ehitama alustamist tuleb arendajal veel täita tingimused, mis käsitlevad põhiliselt ehitise ekspertiisi nõuet, keskkonnategevus- ja seirekavade koostamise, põhjaveevarude ümberhindamise, varuveehaarde rajamise jm nõudeid. Projekteerimise ajal läbi viidud keskkonnamõju hindamise aruandes on välja toodud leevendusmeetmed, mille rakendamise korral on ehitusloa taotlusega kavandatava 500 MW PHAJ maa-aluse osa rajamine keskkonnanõuete seisukohast võimalik.

Energiasalv Pakri OÜ poolt Paldiski linna kavandatav vesisalvesti koosneb maa-alusest kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, mille sügavus on üle 500 m, ning mereveehaardega ühendavatest šahtidest. Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva potentsiaalse energia ärakasutamises. Vesisalvesti aitab taastuvenergiat salvestada siis, kui seda toodetakse rohkem kui tarbitakse, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Hetkedel, mil taastuvenergiat on vähem kui tarbida soovime, toodab jaam puuduoleva energia merest tagasi maa-alustesse reservuaaridesse voolava vee abil. Salvestusvõimalus tagab taastuvenergia maksimaalse kasutuse, välistades selle raiskumineku ja suurendab taastuvenergiasse tehtud investeeringute tasuvust.

Viimased uudised