Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tõrva vallavolikogu kinnitas 18. veebruaril toimunud istungil Tõrva valla 2020. aasta eelarve kogumahus 11,9 miljonit eurot. Eelarve kinnitamise poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu oli 3 ja erapooletuks jäi 1 liige.
Eelarve suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaksu summas 4,65 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist laekub 371 tuhat eurot ning erinevate riiklike toetustena 3,5 miljonit eurot.
Põhitegevuse kuludeks on planeeritud kokku 8,5 miljonit eurot, millest 4,9 miljonit on seotud personalikuludena. Suurima kuluosa eelarvest moodustab jätkuvalt kulu hariduse valdkonnale, mis käesoleval aastal on kogueelarvest 56 protsenti.
2020. aastal on Tõrva vallas kavandatud teostada investeeringuid kogumahus 3,4 miljonit eurot. 2021. aastal valmiva Tõrva ujula-õpilaskodu kompleksi ehitamiseks on tänavu eelarvest ette nähtud 1,8 miljonit eurot. Enam kui 400 Tõrva vallas asuva tänavavalgustuspunkti väljavahetamist hõlmava projekti omaosaluse rahastamiseks on planeeritud 455 tuhat eurot ning 200 000 tuhande euro ulatuses toetatakse koostöös teiste Mulgimaa omavalitsustega Mulgi Elamuskeskuse rajamist Sooglemäele.
Samuti on kavas rajada valgustus Helme ja Linna küla vahelisele kergliiklusteele, koostöös Maanteeametiga ehitatakse Hummulisse valgustatud kergliiklustee, uue katte savad Helme kalmistu välisalad ning jätkatakse Helme ordulinnuse ning kiriku varemete renoveerimisega. Tõrva vald alustab tänavu ka ettevalmistusi Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimiseks ja panustab rahalisi vahendeid Tõrva Avatud Noortekeskuse juures oleva jalgpalliväljaku korrastamiseks.
Seisuga jaanuar 2020 on Tõrva valla laenukohustise suuruseks 2,4 miljonit eurot. Investeeringute omaosaluste katmiseks on planeeritud käesoleval aastal võtta täiendavalt laenu 2 miljonit eurot ning teostada laenude tagasimakseid 286 tuhande euro ulatuses.
Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on tänavune Tõrva valla eelarve oma mahult läbi aastate suurim, panustades oluliselt Tõrva valla elu- ja külastuskeskkonna arengusse. „Eelarve üheks olulisemaks prioriteediks on soodustada elamist Tõrva vallas, olgu selleks paremad sportimistingimused, valgustatud asulad ja kergkliiklusteed, väljaspool Tõrva linna tegutsevate lasteaedades lasteaiatasude kaotamine või erateede korrastamine ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine hajaasustusprogrammi kaudu,“ lisas Ruusmann. Koostöös riigiga on kavas panustada ka Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmesse, eesmärgiga tuua Tõrva valda uusi elanikke ning toetada nende elamistingimuste parandamist kas elukoha ostmise või selle parendamise näol.
Tõrva valla 2020. aasta eelarvega saab tutvuda aadressil https://torva.kovtp.ee/kinnitatud-eelarved
Kommentaarid

Viimased uudised