Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tõrva vallavalitsus ja Otepää vallavalitsus alustasid ühisprojekti, et analüüsida läbi valdade asutuste toimimise efektiivsust ja leida optimaalne lahendusmudel avalike teenuste pakkumiseks tulevikus.

Projekti eesmärgiks on saada faktipõhised vastused küsimustele, milliseid teenuseid on mõistlik omavalitsustel arendada ja pakkuda vallasiseselt, milliseid teenuseid valdade koostööna ning mida oleks otstarbekas sisse osta vabaturu teenusepakkujatelt. Samuti analüüsitakse ja antakse hinnang valdade juhtimisstruktuuridele, pakutavate teenuste tõhususele ning valdadele kuuluva kinnisvara kasutusele. Töö käigus valmib ka rahvastikuanalüüs ja teenusvajaduse prognoos aastani 2040, mille põhjal tehakse ettepanekud valdade asutuste edaspidiseks tõhusaks toimimiseks. Analüüsi koostamisel võetakse arvesse nii demograafilisi muutuseid, paikkondade eripärasid kui ka  kohalike kogukondade vajadusi.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et analüüs on vajalik valdade jätkusuutlikuks toimimiseks. „On fakt, millest me mööda ei pääse, et enamiku Eesti maavaldade rahvaarv on taasiseseisvunud Eesti ajal vähenenud ligi kolmandiku. Seetõttu peavad valla poolt pakutavad teenused ja tehtavad tegevused olema tõhusad ja arvestama muutunud oludega ning vaatama tulevikku, et oleks tagatud vallaelanike vajadustest lähtuv teenuste kättesaadavad ka pikemas perspektiivis,“ kommenteeris Ruusmann ja lisas, et kohati on praegune piirkondlik struktuur ajale jalgu jäänud. Otepää vallavanem Jaanus Barkala kiidab naabervaldade koostöö igati heaks ja tunnustab antud algatust. Otepää ja Tõrva vallad projektipartneritena on võrreldavad oma suuruse, rahvaarvu ja rahvastiku paiknemise poolest, mis on soodustav tegur projekti edukaks läbiviimiseks.

Tegevuste tulemuslikuks läbiviimiseks palgati appi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting, mis on koostanud arengukavasid, analüüse, prognoose ja optimeerimise kavasid enam kui 20 omavalitsusele Eesti erinevates piirkondades. Projekti rahastab valdavas enamuses Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ raames.

29. mail toimus ka juba esimene veebipõhine avakoosolek, kus veelkord seati paika tehtavate tegevuste eesmärgid ja kinnitati ajakava. Cumulus Consultingu poolt peab töö lõppraport valmima hiljemalt 2020. aasta detsembriks. Enne lõpliku töö üleandmist tutvustatakse analüüsi tulemusi mõlema valla volikogudele.

Viimased uudised