Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

brutotulu

Vaatamata Eestis töötuse madalale tasemele, on töötus jätkuvalt suur piirkonniti, nagu Ida-Viru- ja Valgamaal, kus see ulatub 9 protsendini.

Töötukassa andmetel oli oktoobrikuu lõpu seisuga Eestis töötuna registreeritud 29 626 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9 113 ehk 31 protsenti.

Oktoobris jätkus vähenenud töövõimega registreeritud töötute arvu kasv ning tulenevalt hooajalistest mõjudest suurenes mõnevõrra ka teiste töötute arv. Sarnaselt eelnevate aastatega on sügiskuudel kasvanud tööturuteenustel osalemine. Suurenenud on huvi töötajatele mõeldud koolituste vastu.

Registreeritud töötuse määr oli oktoobris jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (9,3%) ja Valgamaal (8,5%) ning madalaim Harjumaal (3,4%) ja Saaremaal (3,8%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4 524 uut tööpakkumist (66 protsenti neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes samal tasemel ning aastataguse ajaga võrreldes 6 protsenti suurem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9 796. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24 protsenti), oskustöötajatele ja käsitöölistele (21 protsenti) ning lihttöölistele (20 protsenti) pakutavad töökohad.

Oktoobrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 845 inimest (sealhulgas 789 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales 3 712 ja tööotsingu töötoas 1 179 inimest. Tööpraktikal osales 826, tööharjutusel 664 ning tööklubis 820 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 939 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti oktoobris 2 055 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil alustas ettevõtlusega 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 31 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1 682 inimest. Lisaks osales veel 7 391 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1 828 inimest, kogemusnõustamisel 37 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 274 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 3 492 inimest.

Huvi alates 1. maist pakutavate töötuse ennetamisele suunatud teenuste vastu on kasvanud. Oktoobris osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 565 inimest. Tasemeõppes osalemise toetusega on alates augustist õpinguid alustanud 312 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati oktoobrikuus 5 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli oktoobrikuus koolitusel osalemas 24 inimest ning värbamise olukorras 2 inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 9 032 inimesele ehk 26 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 449 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6 779 inimest ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 395 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 2 047 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 847 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 62 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli oktoobris 2 264 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 220 tuhande euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati oktoobris 4 329. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2 373 ja puuduv töövõime 1 188 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 671 inimesel.** Töövõimetoetust maksti oktoobris 31 418 inimesele kogusummas ligikaudu 7,8 miljonit eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 831 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli oktoobris üle 3 miljoni euro.

* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
*** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

Viimased uudised