Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis tänasel, 18. aprilli istungil heaks ning saatis Riigikogule arutamiseks sotsiaalhoolekandeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mille olulisim muudatus on päeva- ja nädalahoiuteenuse kehtestamine seaduses. Lisaks luuakse rahvastikuregistri seadusesse erandid elukoha registreerimisel nüüdseks suletud erihooldekodudes elanud inimestele.

Uus päeva- ja nädalahoiuteenus intellektipuudega inimestele

Alates 2025. aastast kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduses erihoolekandeteenuste loetelus päeva- ja nädalahoiuteenus intellektipuudega inimestele, kes äärmuslikult suurest toetusvajadusest tulenevalt vajavad päevasel ajal või ka ööpäevaringselt erihoolekandeteenust, kuid kellel on võimalik elada osa ajast koos lähedastega oma kodus.

Teenuse sihtrühm on mõõduka, raske, sügava või muu täpsustatud või täpsustamata  intellektipuudega inimesed, kes vajavad suures mahus hooldust või järelevalvet. Seni on mainitud inimestel olnud võimalik tuge saada teise riigieelarvelise erihoolekandeteenuse (igapäevaelu toetamise teenus) raames, kuid riigieelarve eesmärgipärasema kasutamise ja suures mahus toetuse vajajate parema toetamise eesmärgil luuakse sihtrühmale eraldi teenus ja sätestatakse muuhulgas, et teenuse  kasutamise üheks eelduseks on inimese vajadus teenust kasutada vähemalt kümnel päeval kuus (pärast 6-kuulist kohanemisperioodi). Eelmainitu aitab tagada teenuse ligipääsetavust äärmusliku toetusvajadusega inimestele ja seeläbi vähendada nende lähedaste hoolduskoormust. Inimestele, kes vajavad toetust vähem kui 10 päeva kuus, leitakse edaspidi neile individuaalselt sobiv teenus kohaliku omavalitsuse või teiste erihoolekandeteenuste hulgast. Päeva- ja nädalahoiuteenust saab ühes kuus kasutada maksimaalselt 23 ööpäeva.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul aitab uus teenus vähendada lähedaste hoolduskoormust. „Muudatustega tahame lähedastele pakkuda suuremat tuge ning kergendada nende hoolduskoormust. Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline arendada paindlikke hooldusteenuseid, mis samas võimaldaks erivajadustega inimestel sotsialiseeruda ning nende lähedastel tööturul osaleda,” sõnas Riisalo.

Eelnõuga seoses täiendatakse käibemaksuseadust, rahvatervise seadust ja riigilõivuseadust. Teenuse reguleerimisega seaduses soovitakse tagada teenust saavatele isikutele riigi abi ühetaolise ja kvaliteetse teenuse osutamise näol.

Erandid elukoha registreerimisel

Lisaks tekitatakse erand elukoha registreerimisel nendele, kes viibivad ööpäevaringset sotsiaalteenust pakkuvates hoolekandeasutustes ja  kelle registreeritud elukohaks on jäänud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise käigus suletud erihooldekodu. Muudatusega saab nende inimeste uue elukoha omavalitsus registreerida inimese elukoha KOV-i/linnajao täpsusega, kuna nende eelmist elukohta enam ei eksisteeri.

Viimased uudised