Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: planeering

Rõuge vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 1-3/68 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188) maaüksustest ja nende lähialast. Kaubandus- ja teeninduskeskusele juurdepääsude kavandamiseks ja piirkonna terviklikuma ruumilahenduse saavutamiseks hõlmab planeeringuala ka nimetatutega piirnevaid transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega maaüksuseid. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha. Kuivõrd Rõuge aleviku osas kehtiv üldplaneering puudub, käsitletakse detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana.

Peamised kavandatavad muutused võrreldes olemasoleva olukorraga on kasutuseta maaüksusele tänapäevase kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamine ning automaattankla asendamine teenindushoonega tanklaga. Hoonete arhitektuur peab olema kvaliteetne ja moodustama ühtse terviku. Laadaplatsi maaüksus on piisavalt suur, et võimaldada eri hoonetüüpide vahelise puhverala loomist.

Kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamine ning tankla arendus loovad eeldused majanduslikuks arenguks Rõuge alevikus. Looduskaitselisi ega muinsuskaitselisi objekte planeeringualale ei jää ning kavandatavate tegevustega ei tekitata eeldatavalt ohtu inimese tervisele, heaolule ega varale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.06-20.07.2023. Planeeringu materjalidega on avaliku väljapaneku perioodil võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel (https://rouge.kovtp.ee/kaubanduskeskus) ja Rõuge Vallavalitsuses vallamaja lahtiolekuaegadel.

Viimased uudised