Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis reedel avaldatud otsuses, et põld on traktoritele tavapärane liiklemiseks kasutatav ala, mistõttu võib ka põllul juhtunud õnnetus olla kaetud liikluskindlustusega.

Kohtuasi puudutas mõne aasta eest Tartumaal toimunud õnnetust, kus traktorit juhtinud töömees tagurdas põllul läga laadimise käigus vastu teist traktorit, põhjustades sellele ligi 15 000 euro ulatuses kahjustusi. Kohtus vaieldi eelkõige selle üle, kas põllul juhtunud õnnetusega tekitatud kahju peab hüvitama liikluskindlustus.

Riigikohus asus erinevalt maa- ja ringkonnakohtust seisukohale, et tegemist on liikluskindlustuse juhtumiga ja kindlustusselts peab kahju kinni maksma. Peamiselt tugines kolleegium liikluskindlustuse seadusele ning EL-i liikluskindlustuse direktiivile ja seda tõlgendavale Euroopa Kohtu praktikale, kus sõidukitega põhjustatud õnnetustes kannatada saanute kaitset on pidevalt laiendatud.

Esmalt märkis Riigikohus, et kahe traktori kokkupõrge võib olla liikluskindlustuse juhtum, sest ka traktor on sõiduk, millele kehtib kindlustuskohtustus. See kohustus hõlmab kõiki maismaal sõitmiseks mõeldud mootorsõidukeid, mis ei liigu rööbastel. Traktorit saab pidada sõidukiks olenemata sellest, et seda võidakse kasutada ka põllutöömasinana.

Kindlustusjuhtumi teise eeldusena peab kahju olema tekitatud teel või muul sõidukite tavapäraseks liiklemiseks kasutataval alal. Riigikohus leidis, et traktorite puhul on selliseks alaks ka põllumaa. Nimelt on Euroopa Kohus korduvalt selgitanud, et kohustusliku liikluskindlustusega tagatud kaitse ulatus ei sõltu selle maastiku omadustest, millel sõidukit kasutatakse. Hõlmatud pole üksnes teeliiklus, vaid kõik kohad, kus sõidukit kasutatakse transpordivahendi või masinana – sealhulgas teistele sõidukitele suletud territoorium või „liiklemiseks ebasobiv“ tee või ala.

Kolmandaks peab kindlustusjuhtum olema seotud liiklusele iseloomuliku olukorraga, mitte töösooritusega. Praegusel juhul oli kolleegiumi hinnangul tegemist just liiklemisega – traktor sõitis läga laadimise käigus vastu teist, seisvat traktorit, sest tagurdamisel oli nähtavus piiratud. Töösooritusega oleks olnud tegemist näiteks juhul, kui õnnetus põhjustatakse traktori külge kinnitatud kopaga kaevetööde käigus inimest tabades.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-19-19203/35

Viimased uudised