Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: POL

Teisipäeval, 13. märtsil kogunesid Põlvas endises maavalitsuse hoones Põlvamaal tegutsevate riigiasutuste esindajad ja kohalike omavalitsuste juhid, et arutada riigimajade tulevikku ja töökohtade pealinnast välja viimist.

Kohtumise laiem eesmärk oli haldus- ja riigireformi järgses olukorras omavahel infot jagada. Esimesel sellelaadsel kohtumisel olid peamisteks aruteluteemadeks töökohtade pealinnast väljaviimine ja riigimajade kontseptsioon.

Infokoosoleku avaettekande tegi Põlva vallavanem Georg Pelisaar, kes rääkis Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse töö ja tegevuste ühendamisest ning kahe arendusorganisatsiooni ühise juhtimise alla viimise protsessist. Samuti kirjeldas ta hetkeseisu uutes moodustunud omavalitsustes, kus tema sõnul on seni peamiselt jõutud tegeleda töötajate värbamisega. Pelisaar tõi välja, et uute meeskondade moodustamise kõrval on praegu põhilisteks lahendamist vajavateks probleemideks palgatasemete erinevuste likvideerimine, sotsiaaltoetuste, -teenuste ja –süsteemide ühtlustamine ning koostamist ootavate uute arengukavade reaalsusega kooskõlla viimine.

Rahandusministeeriumi (RaM) regionaalhalduse osakonna (REHO) Põlva talituse juhataja Raul Tohv tutvustas maavalitsuste kaotamise järel moodustatud uut struktuuri ning tõi välja igas maakonnas tööd alustanud talituste peamised ülesanded. Need on planeeringutealased ülesanded (sh maakonnaplaneeringu koostamine, ruumiline planeerimine, üld- ja detailplaneeringute järelevalve); õigusalane nõustamine (nt haldusaktide ettevalmistamine); koostöövõrgustike loomine ja hoidmine; omandireformi ülesanded; arengualased ülesanded; dokumentide arhiveerimine ning koostöö riigiasutustega.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja asetäitja Raido Roop tutvustas riigipalgaliste töökohtade Tallinnast väljaviimise ideed ja käimasolevat protsessi.

Põlvamaa jaoks on praegune olukord nukker, kuna Põlvasse viiakse välja vaid üheksa töökohta: Keskkonnaagentuur (kavandatud 1), Maa-amet (1), Politsei- ja Piirivalveamet (3), SA Innove (1) ja Töötukassa (3) töökohad.

Roop tõi välja, et kuigi kõige suurem vastuseis töökohtade väljaviimisele tuleb Tallinnas asuvate asutuste peakontorite poolt, on vabariigi valitsuse tasandil emotsioonid selle tegevuse suhtes üha positiivsemad ning alla pole antud, kuigi protsess liigub aeglaselt.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuht Dmitri Moskovtsev tutvustas riigimajade kontseptsiooni. Riigimajade loomise eesmärk on tuua riigiasutused kokku ja vähendada asukohti, kus riik avalikke teenuseid pakub, et lihtsustada teenuste kättesaadavust inimeste jaoks. Lisaks on eesmärkideks asutustevahelise sünergia ja koostöö suurendamine, kinnisvara optimeerimine, töö- ja teeninduskeskkonna parandamine ning kaugtöökeskkondade loomine ja arendamine.

Dmitri sõnul on riigi poolne ettepanek muuta endine maavalitsuse hoone nn riigimajaks, kuhu kolimiseks on praegu ettepanekud esitatud Põllumajandusametile, Keskkonnainspektsioonile, Põlvamaa Veterinaarkeskusele ja PRIAle. Lõplikult selguvad lahendused ja kolimised Kesk 20 hoone projekteerimise käigus, kui on näha, mis asutused ja millistel tingimustel hoonesse mahuksid. Maikuu jooksul selgub ajakava, mis aastal ja milline hoone rekonstrueerimisele läheb.

Alternatiivina arutati pikemalt ka Põlvas aadressil Puuri tee 1 asuva hoone kujundamist riigimajaks, kuid Riigi Kinnisvara AS oma koostatud analüüside alusel praegu selle hoonega jätkamist ei poolda.

Infokoosolekule olid kutsutud järgmiste asutuste esindajad: Põlva vald, Räpina vald, Kanepi vald, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Arenduskeskus, REHO Põlva talitus, Põlvamaa Rajaleidja keskus, MTA Põlva büroo, Põlvamaa Veterinaarkeskus, PRIA, Keskkonnainspektsiooni Põlvamaa büroo, Põllumajandusameti Põlva keskus, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliidu Põlva malev, Maanteeamet, Stsiaalkindlustusamet, Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Kaitsepolitsei Amet, Lõuna Ringkonna prokuratuur, Tööinspektsioon, Maa-amet, Riigi Tugiteenusete Keskus, KIK, Põlva kohtumaja, Päästeamet, Põlva riigigümnaasium.

Ühiselt leiti, et taolisi erinevatele aktuaalsetele teemadele keskenduvaid infokoosolekuid võiks korraldada vähemalt kord kvartalis.

Viimased uudised