Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes töötavad pühendunud ja kompetentsed töötajad, kes on valmis inimeste heaolu tagamiseks tegema vajadusel ületunde,  kiirelt ümber õppima ning tegema igakülgset koostööd asutuste ja regioonide vahel, selgub täna tutvustatud Avaliku teenistuse 2021. aasta aruandest.

„Rasked ajad näitavad eriti selgesti, kui oluline on hästi toimiv ja professionaalne avalik teenistus,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Sellistel aegadel nagu viimastel aastatel on olnud, vajavad kodanikud senisest veelgi rohkem oma riigi abi, kus määrava panuse annavad riigiteenistujad. Tänu pühendunud ja kompetentsetele riigiteenistujatele jõuavad avalikud teenused iga kodanikuni ka kriisiajal. Olen väga tänulik meie avalikule teenistusele, kes on kodanikele nõu ja jõuga abiks olnud ka kõige raskematel aegadel.“

Riigisüsteemide efektiivsemaks toimimiseks moodustati eelmisel aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse riigiasutustele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baas- ja serveriteenuseid pakkuv Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT). Mitmeid organisatoorseid ümberkorraldusi on veel jätkuvalt töös, et koondada valdkondlikku kompetentsi, suurendades seeläbi sünergiat ja pakkudes inimestele kvaliteetsemaid teenuseid. „Äsja andsime valitsuses heakskiidu erinevate asutuste hallata olevate veesõidukite koondamiseks ühte asutusse. Samuti käivad ettevalmistused riigi laborite konsolideerimiseks ja tervise valdkonna korrastamiseks,“ nimetas Solman riigireformi tegevusi tõhusamaks riigivalitsemiseks.

Äsja avaldatud, 2021. aasta avaliku teenistuse aastaraamatust selgub, et avalike teenistujate arv püsib võrdluses Eesti tööealise elanikkonnaga 3 protsendi juures. Avalikus teenistuses töötab 28 424 teenistujat: 22 922 riigi ja 5 502 omavalitsuste ametiasutustes. Neist  kolmandik on eriteenistujad. Avalik teenistus suurenes aastaga 0,2%. Kõige enam kasvas teenistujate arv Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, kus koroonakriisist ajendatult loodi Terviseameti struktuuri täiendavaid teenistuskohti ning tugevdati nakkushaiguse labori võimekust, samuti halduse, finantsanalüüsi ja õigusteenuste suutlikkust.

Vanuseline, sooline ja hariduslik koosseis on läbi aastate olnud stabiilne, nähtub aastaraamatust. Teenistujate keskmine vanus on 43,8 aastat. Naisi on veidi rohkem kui mehi, kuid eriteenistustes on rohkem mehi. Kõrgharidusega teenistujate osakaal oli 63%, samas kui Eesti kõikide hõivatute seas on see 43%. Vabatahtlik personali voolavus on paar protsendipunkti tõusnud: riigi ametiasutuses on 8% ja omavalitsuste ametiasutustes 10%.

Avaliku teenistuse keskmine brutokuupalk oli 1 851 eurot. Keskmine brutokuupalk oli riigi ametiasutustes 1 900 eurot (kasv 2,9%), kohaliku omavalitsuse ametiasutustes 1 652 eurot (kasv 4,0%).
Kõrgemalt on tasustatud väga spetsiifilised tööd (nt piloodid, arstid) või siis tööturul spetsialistide vähesusest tingituna kõrgemalt tasustatud tööd (nt IT valdkond).

Kasvule vaatamata oli möödunud aastal riigiasutuste kuu põhipalk siiski erasektori mediaanist maas 14,4%, sealhulgas on tippspetsialistide ja esmatasandi juhtide palga mahajäämus keskmiselt 19,6%.

Avaliku teenistuse 2021. aasta aruanne on kokkuvõte riigi ja omavalitsuse asutuste olulisematest arengutest ja personalinäitajatest. Järgnevalt tutvustatakse aruannet Riigikogule.

Tutvu aruande ja faktilehega rahandusministeeriumi kodulehel: www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/avalik-teenistus/personali-ja-palgastatistika.

Avaliku teenistusena mõistetakse töötamist riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Avalik teenistus on osa avalikust sektorist.

Viimased uudised