Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti piirialade arengut soodustavatele tegevustele kaasa aitamiseks ja sealsetele kohalikele kogukondadele oluliste ettevõtmiste toetamiseks avati täna, 9. detsembril Eesti EL välispiiri programmi uus, kuues taotlusvoor.  

„Oodatud on projektitaotlused, mis panustavad programmipiirkonnas keskkonnakaitsesse, ettevõtluse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisse. Samuti kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetavatesse algatustesse,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman.

„Selle programmi kaasrahastatud projektidest ja ettevõtmistest on alguse saanud paljudele kohalikele kogukondadele olulised arendused. Programmist on kaasrahastatud näiteks väikesadamate rajamist Räpinas, Mustvees, Luunjas, Värskas, Vasknarvas ja Lodjakoda Tartus,“ loetles minister Solman. „Toetatud on ka Peipsimaa ja seto kultuuripärandi arendamist ning piiriveekogude vee kvaliteedi seiret selle parendamiseks. Narvas on valmimas jõepromenaadi uus etapp ja Narva linnuse Kristervalli bastion ning Linnuse läänehoovi rekonstrueerimistööd,“ lisas minister.

Valdkondlikku toetust on piirkondadel võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis.

„Lisaks investeeringutele regionaalsetesse taristuprojektidesse on Eesti EL välispiiri programmis olulisel kohal ka inimestevahelise koostöö edendamise ja ettevõtlikkuse arendamise toetamine. Projektipartnerite poolt on panustatud noorte keskkonnateadlikkusse läbi ühistegevuste, korraldatud koolitusi piirialade väikeettevõtjatele Setomaal ja Ida-Virumaal, parendatud muusikalise huvihariduse võimalusi Räpinas,“ lausus Unda Ozolina, Eesti EL välispiiri programmi ühise tehnilise sekretariaadi direktor Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Toetust saavad taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt Eesti programmiala kohalikud omavalitsused, mittetulundusühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning nende loodud ühendused ja assotsiatsioonid ja haridusasutused. Teatud tegevuste puhul on võimalik partneritena kaasata ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Taotlusvooru maht on ligikaudu 2,5 miljonit eurot. Taotletav toetus projektis peab jääma vahemikku 50 000 – 300 000 eurot. Partnerite omaosalus on vähemalt 10% abikõlblikest kuludest.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on järgmise, 2023. aasta 2. veebruar.

Eesti EL välispiiri programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi ja Eesti riigi eelarvest. Tegemist on EL programmperioodi 2014-2020 vahenditega ning kõik toetatavad tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. detsembriks 2023.

Projekti maksimaalne pikkus on kuus kuud.

Rohkem infot kuuenda taotlusvooru tingimuste kohta leiab Eesti EL välispiiri programmi kodulehelt (inglise keeles): https://www.estoniarussia.eu/for-applicants-and-partners-of-the-6th-call-for-proposals/

Viimased uudised