Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Tagasiside partneritelt on oodatud 5. jaanuarini 2024 ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2025.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld sõnab, et eesmärk on kehtestada lastehoidudele ja lasteaedadele senisest ühetaolisem raamistik. „Samuti aitab kavandatav tugiteenuste osutamise süsteemi ühtlustamine kaasa alushariduse suuremale sidususele põhiharidusega. Lähtume põhimõttest, et laste arengu toetamine pere ja alushariduse professionaalide koostöös loob head eeldused edasiseks haridusteeks.”

Eelnõu kohaselt tagab omavalitsus kõigile 1,5 – 3-aastastele lastele lapsevanema soovil võimaluse käia lastehoius. Selline muudatus toob kaasa lasteaia sõimerühmade ja lapsehoiuteenuse nõuete ühtlustamise ning senised lapsehoiuteenuse osutajad tulevad üle haridussüsteemi. Kõigile 3 – 7-aastastele lastele tagab omavalitsus lapsevanema soovil võimaluse käia lasteaias. Eralastehoius võib pakkuda teenust kuni 7-aastastele lastele. Lastehoius ja lasteaias tagatakse lapse arengu toetamine alushariduse riikliku õppekava alusel.

Täiendatud ning täpsustatud on alushariduse kättesaadavuse, tugiteenuste osutamise, õppe- ja kasvatuskeele, rühmade moodustamise, töötajate koosseisu ning lasteaia ja lastehoiu tegevuse aluseid. Eelnõu rakendamiseks on kaasajastatud õpi- ja kasvukeskkonna nõudeid ning alushariduse riiklikku õppekava.

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumidele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule ning arvamuse avaldamiseks Eesti Alushariduse Ühendusele, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusele, Eesti Eralasteaedade Liidule, Eesti Haridustöötajate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Lasteaednike Liidule, Eesti Lastekaitse Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidule, Eesti Lastehoidude Liidule, MTÜ-le Hea Algus, Eesti Eripedagoogide Liidule, Eesti Logopeedide Ühingule, Eesti Koolipsühholoogide Ühingule, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudile, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudile, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusele, Eesti Kristlike Erakoolide Liidule, Eesti keelenõukogule, Sotsiaalkindlustusametile, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile ja Päästeametile.

Viimased uudised