Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keskkonnaministeerium kutsus metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamiseks ühise laua taha metsanduse valdkonna huvirühmade esindajad. Maikuus toimunud kuuel kohtumispäeval astusid huvirühmad esimesi samme metsandusprobleemide lahenduste kirjapanemisel.

„Järgmise kümnendi metsanduse arengukava puhul on olnud algusest peale selgesti näha, et metsaküsimustes on üsna paljudel valdkonnaga seotud inimestel erinevad nägemused, milline siis peaks olema metsanduse arengusuund,“ tõdes keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. „Seda enam on olnud tähtis pidada ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks huvirühmadega võimalikult avatud ja põhjalikke läbirääkimisi. Maikuus toimunud huvirühmade kohtumised just seda võimalust pakkusid. Nägime taas, kuidas üheskoos toimuvad arutelud on kõige produktiivsemad, leides ka mõningase ühisosa,“ hindas asekantsler Marku Lamp.

Huvirühmade arutelusid peeti 6.-7., 16.-17. ja 20.-21. mail. Kuuel arutelupäeval otsiti lahendusi kolmeteistkümnele probleemide rühmale, mis käsitlesid kõiki arengukava koostamise ettepanekus välja toodud probleeme ja alusuuringus kirja saanud vajadusi. Seega hõlmasid arutelud paljusid erinevaid metsadega seotud aspekte. Alates detailsematest metsa majandamisvõtteid puudutavatest teemadest, kuni laiemate – planeerimist, kaasa rääkimist ja metsa rolli puudutavate küsimusteni. Arutelude käigus otsiti vastuseid kõigi nelja valdkonna – sotsiaalse, majandusliku, ökoloogia ja kultuuri – probleemide lahendamiseks ning astuti samme ka olulisemate arengukavas käsitlemist vajavate teemade välja sõelumiseks.

„Aruteludesse panustamine võttis osalejatelt arvestava ajakulu ning nõudis nii kannatlikkust kui ka kuulamis- ja veenmisoskust. Samas tõid arutelude rahulolu küsitluses tervelt kolmveerand vastanutest välja, et selline formaat suurendas nende valmisolekut konsensuse leidmiseks ja seda ka kergemates teemades tehti,“ tunnustas asekantsler Marku Lamp huvirühmade esindajate suurt panust ja kaasa mõtlemist.

Huvirühmade arutelud aitasid ka mõista, millised on kitsaskohad edasise konsensuse leidmiseks. Üheks keerulisemaks teemaks osutus küsimus, mis peaks olema aluseks metsakasutuse viisi ja mahu kokkuleppimiseks. Selles arutelude etapis siin ühise tulemuseni ei jõutudki.

Samuti ei saavutatud arutelu käigus konsensust, kas kõigepealt tuleks täita kliimapoliitika, elurikkuse säilitamise või sotsiaalmajanduslikke eesmärke. Kokkuleppele ei jõutud ka selles, mida on kliimamuutuste leevendamiseks vaja teha – kas aktiivselt metsa majandada või hoopis vähem raiuda.

Pikemat arutelu vajab küsimus, kuidas säilitada metsade elurikkus, sh. millises mahus peaks metsi kaitsma, arvestades ka sotsiaal-majanduslikku mõju riigis tervikuna. Samuti vajab täiendavat käsitlemist, kuidas tagada vajalikud kompensatsioonimehhanismid erametsaomanikele, arvestades riigi võimekust neid teostada.

Samas leiti palju ühist meelt näiteks metsa tootlike funktsioonide, tervisliku seisundi ja elujõulisuse säilitamiseks vajalike lahenduste leidmisel; metsandussektori lisandväärtuse potentsiaali tõstmisel ning veel viimasel päeval arutatud metsandusteabe kogumise ja kasutamise teemal.

Järgmisena toimub juuni keskpaigas huvirühmadest, riigi- ja uurimisasutustest koosneva juhtkogu kohtumine, kus vaadatakse läbi huvirühmade aruteludes kirja saanud nii üksmeelsed kui ka erimeelsed ettepanekud. Arutatakse võimalikke suundi, mida erinevate metsanduse arengustsenaariumite koostamisel aluseks võtta.

Seejärel koostatakse ettepanekute põhjal võimalikud metsanduse arengustsenaariumid ja hinnatakse nende mõju. Novembris valib juhtkogu arengustsenaariumi, millega edasi minnakse. Metsanduse 2021.-2030. aasta arengukava eelnõu esitatakse Riigikogule kinnitamiseks 2020. aasta kevadel.

Kogu info metsanduse uue arengukava koostamise kohta on leitav keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit: www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030.

Viimased uudised