Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Aastate lõikes on suurenenud mahetoodangu maht ning tootjate arv. Mahtude suurenemine on toonud kaasa ka rohkem juhtumeid, kus nõudeid rikutakse.

Tegemist ei ole enamjaolt siiski pahatahtliku tegevusega, taimekaitsevahendite jäägid on mahevilja sattunud pigem ristsaastumise teel. Samas tuleb ette ka tahtlikke rikkumisi, mis tähendavad tootjale mahepõllumajandusliku ettevõtmise lõpetamist või rahatrahvi.

Tänavu tunnistas Põllumajandusamet kehtetuks kahe mahepõllumajandusliku ettevõtte tunnustamise otsused, kui tuvastati, et nad kasutasid selliseid taimekaitsevahendeid, mis on mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud. Otsuste tagamaadest ja rikkumistest lähemalt kirjutab Maablogis Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna juhataja Anu Nemvalts.

Üks tootja tõrjus umbrohu ja teine taimehaigusi

Mõlemad tootjad tegid taimekaitsetöid vahetult pärast seda, kui Põllumajandusameti ametnik oli kontrollinud, kas ettevõttete tegevus vastab mahepõllumajanduse nõuetele, ja ettevõtted nendele vastavaks tunnistanud. Ühe tootja puhul tekkis kahtlus, et ta kasutab keelatud aineid, kui mõni päev pärast kontrolli põllust juhuslikult mööda sõites oli seal näha umbrohtude kärbumise tunnuseid ja tehnoradasid. Teisel juhul äratasid kahtlust tekkinud tehnorajad ning selgus, et töötaja eksis, teostades taimekaitsetöid taimehaiguste tõrjeks n-ö tavapõllu asemel mahepõllumajanduslikul põllul.

Mahepõllumajanduses võib kasutada ainult kindlaid taimekaitsevahendeid

Tootja selgitusest võib järeldada, et nõuete rikkumise põhjuseks oli teadmatus, milliseid vahendeid võib kasutada. Infot mahepõllumajanduses kasutada lubatud taimekaitsevahenditest saab vaadata Euroopa Mahepõllumajanduse Sisendite otsingusüsteemist (inglise keeles, https://www.inputs.eu/input-search.html) või Põllumajandusametist.

Erinevate tootmisviiside puhul on parim lahendus oma ettevõtteid sarnasel viisil majandada

Teisel juhtumi puhul oli samal ettevõtjal nii mahepõllumajanduslik kui ka mittemahepõllumajanduslik tootmine. Sellisel juhul on risk nõuete rikkumisele suurem. Ettevõtja peab olema tavapärasest hoolikam oma tootmise planeerimisel ning töötajate juhendamisel. Mahe- ja tavapõllu vahel peab olema puhvertsoon, et vältida taimekaitsevahendite kandumist mahetoodangusse. Puhvertsooni peab tagama mahetootja ning selle suurus sõltub kasvatatavatest kultuuridest. Toodangu ladustamisel peab tagama, et erineval viisil toodetud toodang ei seguneks. Kui juhtub, et tootmises on toimunud eksimus, siis tuleb sellest kindlasti Põllumajandusametit kohe teavitada. Sellistelt põldudelt saadud toodangut või ladustamisel segunenud toodangut ei saa mahemärgistusega turustada.

Samas võib mainitud ristsaastumine tekkida naaberettevõtte tavapõldudelt. Selle vältimiseks on taimekaitsetöö tegemisel väga oluline järgida ohutusnõudeid. Taimekaitsevahenditega pritsimisel peab arvestama tuule suunda lähedal asuvate ehitiste ning aia-, põllu- ja metsakultuuride suhtes, et hoida ära nende võimalik saastumine. Kui sellest nõudest pole siiski kinni peetud ja on kahtlus, et mahepõld on saastunud taimekaitsevahendiga, kontakteeruge Põllumajandusameti esindustega. Need asuvad igas maakonnas.

Mahetootmised on range kontrolli all

Mahepõllumajanduslikke tootjaid kontrollitakse vähemalt kord aasta jooksul. Lisaks kontrollitakse 10 protsenti tootjaid, kes valitakse riskide realiseerumise tõenäosuse alusel. Täiendavalt võetakse proove 5 protsendi tootjate juurest, et tuvastada, kas tootmises on kasutatud keelatud vahendeid. Planeeritud kontrollidele täiendavalt tehakse kontrolle, kui on saadud vihje tootja nõuetevastase tegevuse kohta.

Tootjatele nõuete selgitamiseks on Põllumajandusamet koostöös Mahepõllumajanduse Sihtasutusega ja Maaeluministeeriumiga välja andnud juhendmaterjali „Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjatele“, kus seadustest tulenevad nõuded on lihtsamalt lahti kirjutatud. Vähemalt kord aastas saadakse tootjate ja nende esindajatega kokku, et arutada läbi valdkonna probleemsed kohad. Tihedat koostööd tehakse teravilja kokkuostjatega, kellelt saadakse infot, kui mõne tootja tegevuse nõuetekohasuses kahtlusi on tekkinud. Samuti toimub tihe koostöö Veterinaar- ja toiduametiga vihjete kontrollimiseks või rikkumiste lahendamiseks.

Viimased uudised