Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna astub Euroopa Komisjon esimesed sammud Euroopa tervishoiuliidu loomiseks, millest president von der Leyen rääkis oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Komisjon teeb mitu ettepanekut, millega soovitakse tugevdada ELi terviseohutuse raamistikku ning parandada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) kriisivalmidust ning suurendada nende rolli kriisiohjes.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Tervis on meie kodanike jaoks olulisem kui kunagi varem. Kriisi ajal ootavad inimesed õigustatult, et EL võtaks aktiivsema rolli. Täna paneme aluse ELi turvalisemale, paremini ettevalmistatud ja vastupidavamale tervisevaldkonnale. See on oluline muudatus, et suuta ühiselt reageerida. Euroopa terviseliidu eesmärk on valmistuda ühisteks terviseohtudeks ja seista nendega silmitsi üheskoos. Me peame seda tegema, et vastata kodanike ootustele.

Tugevam ELi terviseohutuse raamistik

Selleks et anda komisjonile ja ELi ametitele suuremad koordineerimisvolitused, teeb komisjon täna ettepaneku võtta vastu uus määrus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta. Uue raamistikuga tehakse järgmist.

 • Tugevdatakse valmisolekut: töötatakse välja ELi tervishoiukriisiks valmisoleku ja pandeemiaks valmisoleku kava ning soovitused riiklike kavade ning aruandlus- ja auditeerimisraamistike vastuvõtmiseks. Riiklike kavade ettevalmistamist toetaksid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ja muud ELi ametid. Kavasid auditeeriksid ja stressitestiksid komisjon ja ELi ametid.
 • Tõhustatakse järelevalvet: ELi tasandil luuakse tugevdatud ja integreeritud seiresüsteem, kasutades tehisintellekti ja muid kõrgtehnoloogilisi vahendeid.
 • Parandatakse andmete esitamist: liikmesriikidelt eeldatakse paremat aruandlust tervishoiusüsteemide näitajate kohta (nt haiglavoodite kättesaadavus, eriravi ja intensiivravi suutlikkus, väljaõppinud meditsiinitöötajate arv jne).
 • ELi hädaolukorra väljakuulutamise korral laiendatakse koordineerimist ning toetatakse kriisis vajalike toodete väljatöötamist, varumist ja hankimist.

Tugevamad ja operatiivsemad ELi ametid

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Euroopa Ravimiamet on olnud alates pandeemia puhkemisest esirinnas COVID-19-ga seotud probleemide lahendamisel ELis. COVID-19 pandeemia on siiski näidanud, et mõlemat ametit tuleb tugevdada ja neile tuleb anda suuremad volitused, et paremini kaitsta ELi kodanikke ja tegeleda piiriüleste terviseohtudega.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi tugevdatakse, et keskus saaks toetada komisjoni ja liikmesriike järgmistes valdkondades:

 • epidemioloogiline järelevalve reaalajas seiret võimaldavate integreeritud süsteemide kaudu
 • valmisoleku ja reageerimise kavandamine, aruandlus ja auditeerimine
 • mittesiduvate soovituste ja riskijuhtimisvõimaluste andmine
 • ELi tervishoiu rakkerühma kokku kutsumine, et seda kasutada kriisile reageerimiseks kohalikul tasandil
 • ELi referentlaborite võrgustiku ja inimpäritolu ainetega seotud võrgustiku loomine

Euroopa Ravimiameti volitusi suurendatakse, et hõlbustada liidu tasandil koordineeritud reageerimist tervisekriisidele ning võimaldada ravimiametil

 • kontrollida ravimite ja meditsiiniseadmete piisavust ja vajadusel leevendada nappust
 • anda teaduslikke nõuandeid ravimite kohta, mis võivad kriise põhjustavaid haigusi ravida, ennetada või diagnoosida
 • koordineerida vaktsiinide tõhususe ja ohutuse seirega seotud uuringuid
 • koordineerida kliinilisi uuringuid.

Komisjon kirjeldab täna ka ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja nendele reageerimisega tegeleva uue ameti või asutuse põhielemente. Ettepanek ameti loomiseks esitatakse 2021. aasta lõpuks. Uus asutus võimaldaks reageerida paremini piiriülestele terviseohtudele ELi tasandil.

Lisateave

Euroopa terviseliidu veebisait

Küsimused ja vastused

Teabeleht – Euroopa terviseliit – üheskoos tervisekriisi vastu

Teabeleht – Euroopa terviseliit – asutuste roll

Teatis: Euroopa terviseliidu loomine: valmisolek ja vastupanuvõime

Ettepanek: määrus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta

Ettepanek laiendada Euroopa Ravimiameti volitusi

Ettepanek laiendada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi

Koroonaviirusele reageerimine ELis

Ülevaade komisjoni vastumeetmetest

Viimased uudised