Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Genius Media

Pärast Maalehes avaldatud artiklit algatatud Konkurentsiameti järelevalvemenetlus rikkumist ei tuvastanud.

Välja selgitati, et Viru Matuseteenuste OÜ rakendatav lahkunu väljastamise tasu ei ole 190 eurot, nagu väideti ekslikult Maalehe artiklis. Konkurentsiameti järelevalveosakonna juristi Kristiina Arnuse sõnul oli tegemist ebaselge kommunikatsiooniga. „Menetluse käigus tuvastasime, et lahkunu väljastamise tasu Rakvere haigla morgis on 20 eurot. Teenuse hinnad tulenevad Viru Matuseteenuste OÜ hinnakirjast ning muud teenused olid kliendi enda soovil tellitud,” ütles Arnus.

17.08.2023 ilmus Maalehes artikkel „Vilgas laibaäri: ema surnukeha väljalunastamise hind on 190 eurot”. Maalehes esitatud informatsiooni alusel algatas amet järelevalvemenetluse, seda enam, et sarnane juhtum seoses Valga haigla morgiteenusega juba oli ametis menetluses. Rakvere haigla morgiteenuse osas algatatud järelevalvemenetluse eesmärk oli eelkõige kontrollida, kas morgiteenuse osutaja Viru Matuseteenuste OÜ tegevuses esineb võimalikku konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 16 punkti 1 rikkumist.

Kuna rikkumist ei tuvastatud, siis lõpetas Konkurentsiamet 13.11.2023 otsusega järelevalvemenetluse. Pärast seda, kui menetlusosalised on ärisaladused ära märkinud, on  Konkurentsiameti järelevalvemenetluse lõpetamise teade avalikult kättesaadav ameti kodulehel.

Kuna amet on morgiteenuse tasu kooskõla konkurentsireeglitega menetlenud rohkem kui üks kord ning morgiteenust osutatavad Eesti haiglates valdavalt haigla ruumides eraettevõtjatest matuseteenuse osutajad, siis pidas amet vajalikuks anda haiglatele konkurentsi tagamiseks soovitusi. Konkurentsiamet soovitab morgiteenuste hankimise või morgi üürile andmise konkursi tingimustes ette näha mehhanismid, mis võimalikud hinnakujunduslikud probleemid ja potentsiaalsed vaidlused välistaksid. Konkurentsiamet ei pea mõistlikuks lahendust, kus edukaks morgiteenuse pakkujaks loetakse haiglale morgi kasutuse eest kõrgeimat üüritasu pakkunud isikut, sest ratsionaalne on eeldada, et morgiteenuse pakkuja lisab selle kulu oma teenuse hinda. Ka ei ole üldjuhul lubatav, et haigla ja matuseteenuse osutaja lepivad kokku selliselt, et kõik haiglas surnud inimesed viiakse üksnes haigla morgi, vähemalt mitte siis, kui sellega kaasneb lahkunu lähedasele ülemäärane morgist väljastamise tasu. Kuna haiglas surnud isiku surmast teavitab surnu omakseid haigla esindaja, siis on õige eeldada, et surnu viimine haigla morgi on tervishoiuteenuse osa. Seepärast peab mõistlik aeg morgi külmikus hoidmist olema kas tasuta või kulupõhine. Samuti soovitab Konkurentsiamet tagada, et lahkunu lähedastel oleks lisaks haigla ruumides tegutsevale matuseteenuse osutajale info ka teiste vastavas piirkonnas tegutsevate matuseteenuste pakkujate kohta. Lahkunu lähedasel on selliselt võimalik langetada parim võimalik otsus, pidades silmas teenuse hinda ning muid olulisi argumente.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Viimased uudised