Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

looduskaitseala

Keskkonnaminister Rain Epler otsustas muuta määrust, millega määratakse riigimetsa uuendusraiete optimaalne pindala järgmiseks viieks aastaks, nii et selles pindalas kajastuvad ka erakorralised – näiteks tormikahjustuste likvideerimiseks küpses metsas tehtud raied.

Metsaseaduse kohaselt määrab keskkonnaminister iga aasta 1. detsembriks riigimetsa majandajatele optimaalse uuendusraie pindala järgmiseks viieks aastaks. Raiepindala määratakse arvestuslangi alusel, arvestades puistute vanuselist struktuuri ja küpsuskriteeriumeid. Määrus on olnud üsna üldine ja tekitas mitmeti mõistetavust ning seetõttu otsustas minister oma eelmisel aastal kehtestatud määrust muuta täpsusemaks ja selgemaks. „Kui seni oli RMK-l võimalik 5-aastase arvestuslangi piires paindlikult aastase raielangi pindala muuta, siis nüüd on esimese aasta mahud fikseeritud palju rangemalt,“ selgitas keskkonnaminister Rain Epler. „Liigse bürokraatia vältimiseks on RMK-le jäetud 5% ulatuses võimalus arvestuslanki ületada ilma, et selleks oleks vaja ministri otsust. Optimaalse pindala ületamine vähendab järgmiste perioodide arvestuslikku optimaalset pindala.“

Riigimetsas aastal 2021 uuendusraie optimaalne pindala tabel:

Riigimetsa majandaja Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd Kuusk Kask Haab Teised puuliigid Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus 3410 2090 3440 940 1000 10880
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus 80 55 65 6 20 226
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 14,3 8 36 1,5 7,4 67,2
Luua Metsanduskool 18 10 17 1 2 48
Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond 18 6 19 12 0 55
KOKKU 3540,3 2169 3577 960,5 1029,4 11276,2

Muudatusega täpsustub, et riigimetsa majandaja peab optimaalse pindala täitmisel arvestama lisaks plaanilistele küpse metsa uuendusraietele ka seisundijärgseid lageraieid.

Õigusselguse huvides tunnistatakse varasemad uuendusraiete optimaalse pindala määramise määrused kehtetuks.

Kommentaarid

Viimased uudised