Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavalitsus on seni hoidnud palkadega madalat profiili, aga nüüd on olukord muutumas. Rahakraanid on pärani valla keeratud.

Ilmselt kardetakse võimu kaotamist, sest uue volikogu ühe esimese otsusena määrati eelmisele linnavalitsusele tagantjärele preemiat eelmise võimuperioodi eest. Selline asi on küllalt pretsedenditu.

Nüüd on volikogu liige Andres Visnapuu teinud ettepaneku määrata linnavalitsuse liikmetele uued palgad, mis tõotab suurt palgatõusu.

Kummastav on veel see, et esimese asjana asub linnavõim omale raha jagama, kuigi enne valimisi lubati parandada eeskätt Võru inimeste elujärge. See on sotsidele küllalt tüüpiline: valimistel osaletakse ja kandideeritakse selleks, et omale raha saada. Eriti küüniline on selline tegevus praegu, mil inimesed ägavad kõrgete elektriarvete käes.

Kolmapäeval, 15. detsembril otsustamisele mineva eelnõu tekst on järgmine:

Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine

Otsus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 19 alusel ja

tulenevalt volikogu liikme Andres Visnapuu ettepanekust.

1. Määrata linnavalitsuse liikmetele töötasu alates 1. jaanuarist 2022 järgnevalt:

1.1. linnapea ……. eurot kuus;

1.2. abilinnapea ……. eurot kuus.

2. Määrata linnavalitsuse liikmele Kersti Kõosaarele töötasu tagasiulatuvalt 24. novembrist 2021

summas ….. eurot kuus.

3. Kehtestada linnavalitsuse liikmetele alates 1. jaanuarist 2022:

3.1. sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks kuni ….. eurot kuus, kui ametiülesannete

täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot;

3.2. kütuselimiidiks kuni …… liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot;

3.3. tema kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud

teenuste maksumuse piirmääraks …… eurot kuus.

4. Lubada linnavalitsuse liikmetel kasutada Võru linnale kuuluvaid elektriautosid

ametiülesannete täitmiseks ilma läbisõidupiiranguta.

5. Lubada linnavalitsuse liikmetel kasutada isiklikku sõiduautot ametiülesannete täitmiseks.

6. Linnavalitsuse liikmetele hüvitatakse ametiülesannete täitmisel kasutatud isikliku sõiduauto

kasutamisega seotud kulud, vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud kulude hüvitamise

korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse heakskiiduta.

7. Linnavalitsuse liikmetele makstakse lähetustel päevaraha vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt

kehtestatud korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse

heakskiiduta.

8. Käesoleva otsuse punktis 3 nimetatu osas peetakse arvestust summeeritult kalendriaasta

põhiselt.

9. Linnavalitsuse liikmete 2021. aasta töötasu ja ametiülesannetega seotud kulutuste ja hüvitiste

maksmisel lähtutakse Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsusest nr 60 “Linnavalitsuse

liikmetele töötasu määramine”.

10. Tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022 Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsus

nr 60 “Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine”.

11. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

12. Otsuse peale võib esitada Võru Linnavolikogule vaide „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud

korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud

otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule „Halduskohtumenetluse

seadustikus“ sätestatud tingimustel ja korras.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lae alla [54.49 KB]

Viimased uudised