Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks välja perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse muuta elatise määramise süsteem paindlikumaks ja panna see sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest.

Abivahendina loodaks infotehnoloogiline lahendus ehk nn elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.

„Tänases perekonnaseaduses sätestatud miinimumelatis on sageli elatise maksja jaoks liiga kõrge ja see võib mõjuda elatise maksjale demotiveerivalt ning tekitada rahalisi kohustusi, mida täita ei suudeta. Seega ei täida praegune miinimumelatis oma funktsiooni ega kaitse ka lapse parimat huvi,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministri sõnul on häid näiteid planeeritava elatiskalkulaatori kohta võimalik tuua näiteks Soomest ja Saksamaalt. „Soomes arvestatakse nii lapse vajadustega kui ka mõlema vanema võimalustega last üleval pidada, näiteks määratletakse esmalt lapse ülalpidamise ulatus, mis jagatakse vastavalt vanemate ülalpidamisvõimekusele. Saksamaal on aastakümneid kasutusel olnud nn Düsseldorfi tabel, kus on omavahel seotud vanema sissetulek, lapse vanus ja vanema poolt ülalpeetavate laste arv. Kuna Eestis on perekondade elustandard ja võimalused äärmiselt erinevad, on meie hinnangul maksimaalselt paindlikku süsteemi võimalik luua nimelt elatiskalkulaatori abil ja lähiriikide näited on meile heaks eeskujuks,“ ütles Urmas Reinsalu.

Eelnõu kohaselt on minimaalseks elatise summaks pool lapse toimetulekupiirist (2018. aastal 84 eurot kuus). Elatise summa suurus on seotud lahus elava vanema sissetulekuga, moodustades kindla protsendi vanema netosissetulekust. Täpsed valemid ja suhtarvud on plaanis paika panna eelnõu koostamise käigus, kuid hinnanguliselt võiks kahele lapsele maksmisele kuuluv elatise summa jääda suurusjärku 32-33 protsenti vanema netosissetulekust.

Ühtlasi on elatise summa seotud ülalpeetavate laste arvuga – kui elatist makstakse vaid ühele lapsele, siis elatise summa suureneb teatud protsendi võrra ning kui rohkematele lastele, siis ühele lapsele maksmisele kuuluv elatise summa vastavalt väheneb. Samuti kehtestatakse teatud protsent netosissetulekust, mis peab maksma kohustatud vanemale alles jääma pärast kõikidele ülalpeetavatele lastele elatise maksmist. Kalkulaator võtab igakuise elatise summa arvutamisel arvesse last kasvatava vanema poolt saadavaid peretoetusi ning lapse jagatud elukohta.

Elatiskalkulaatori kasutuselevõtt vähendaks eelduslikult elatise väljamõistmiseks kohtusse pöördumiste hulka ja kohtute töökoormust, kuna vanemad saaksid selle abil ise välja arvutada, millises summas kohus tõenäoliselt nende juhtumi puhul elatise välja mõistaks. Samuti aitaks see lapsevanematel omavahel lihtsamini lapsele makstavate summade osas kohtuväliselt kokkuleppele jõuda. Erijuhtumite puhul jääb kohtule siiski võimalus elatist välja mõista elatiskalkulaatoriga võrreldes suuremas või väiksemas summas.

Viimased uudised