Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus sai tänasel istungil ülevaate riigi lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumisest saadud raha kasutamise kohta 2020. aastal. Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside (KHG) lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist sai Eesti 2020. aastal tulu 142,3 miljonit eurot.

Saadud tulust tuleb vähemalt 50% kasutada niisuguste projektide rahastamiseks, mis on seotud kliimamuutuste mõju leevendamise ja nende mõjude kohanemisega.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkoki sõnul kasutati raha energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks avaliku sektori hoonetes, alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis, üleujutusriskide maandamiseks, Eesti panuseks rahvusvahelisse kliimakoostöösse, Rail Baltika kaasfinantseeringuks ning kliimaeesmärkide täitmiseks pilootprojektides.

Pilootprojektidena said Ristkoki sõnul tänavu siit raha näiteks täiselektriliste sõidukite ostutoetuse meede, mille tulemusena lisandus Eesti teedele ligi 200 elektrilist sõidukit. Koostöös Riigikantselei ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga telliti Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs. Keskkonnainvesteeringute Keskuse elluviidavale meetmele „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“ eraldati 1,4 mln eurot. Loodusmuuseumi ja keskkonnamaja projekteerimistöid teostati kokku summas 942 057 eurot. Valmis 300 000 kütuse käitlemise andmebaas taastuvast energiaallikast toodetud kütuse ja energia ning alternatiivkütuste transpordis kasutusele võtmise edendamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt viidi ellu mitmeid tegevusi, mis panustasid KHG-de ja välisõhusaasteainete aruandluse arendamisse, KHG  heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning KHG heitkoguste riiklike prognooside aruande koostamisse ja KHG inventuuri aruande 2021 koostamisse.

Raha jagunemine meetmete vahel on reguleeritud riigieelarvestrateegiaga. Meetmete elluviimise vastutajateks on keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium.

Alates 2014. aastast toimuvad lisaks tava-enampakkumistele lennunduse lubatud heitkoguse ühikute enampakkumised.

2020. aasta lennunduse ühikute müügist saadud enampakkumistulu oli suurusjärgus 166 200 eurot. Kogu lennunduse enampakkumisel saadud tulu tuleb kasutada kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks.

Enampakkumiste tulu aastate lõikes:
2013. aastal – 18 073 820 eurot;
2014. aastal – 7 408 855 eurot;
2015. aastal – 21 125 300 eurot;
2016. aastal – 23 568 750 eurot;
2017. aastal – 39 307 630 eurot;
2018. aastal – 139 888 650 eurot;
2019. aastal – 142 849 525 eurot.
2020. aastal – 142 263 965 eurot

Viimased uudised