Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi strateegilist sõltumatust, tugevdada ELi suutlikkust eurooplasi kaitsta ja muuta EL arvestatavamaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil.

13 miljardi euro suurune Euroopa Kaitsefond tagab rahalised vahendid piiriülesteks investeeringuteks tipptasemel ning täielikult koostalitlusvõimelisse tehnoloogiasse ja seadmetesse sellistes valdkondades nagu krüpteeritud tarkvara ja mehitamata õhusõidukite tehnoloogia. Lisaks teeb kõrge esindaja komisjoni toetusel täna ettepaneku võtta kasutusele uus 10,5 miljardi euro suurune Euroopa rahutagamisrahastu – vahend väljaspool ELi pikaajalist eelarvet, mis aitab parandada ELi suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja rahvusvahelist julgeolekut.

Komisjon teeb ettepaneku ELi järgmises pikaajalises eelarves (2021–2027) julgeolekuvaldkonna rahastamist märkimisväärselt suurendada – 3,5 miljardilt eurolt 4,8 miljardi euroni.

Ohud on muutumas üha keerulisemaks ja üleilmsemaks. ELi toetus aitab luua liidu, mis on tulevaste julgeolekuprobleemide suhtes vastupanuvõimeline ja valmis hädaolukordadele kiiresti reageerima. Tugevdatud Sisejulgeolekufondi 2,5 miljardit eurot lisandub ligikaudu 1,2 miljardile eurole, mis on ette nähtud teatavates riikides tuumarajatiste tegevuse ohutuks lõpetamiseks, ja 1,1 miljardile eurole, mis on mõeldud julgeolekuvaldkonna ELi ametite tugevdamiseks.

Euroopa Kaitsefondi põhiülesanneteks on selliste projektide rahastamine, mis aitavad muuta ELi ohutumaks ning mis vastaksid kokkulepetele ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liikmesriikide ning muude piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Toetuskõlblikud on üksnes need koostööprojektid, milles osaleb vähemalt 3 osalejat 3 liikmesriigist ning EL kaasrahastab ühiste prototüüpide väljatöötamist ainult juhul, kui liikmesriigid kohustuvad lõpptoodet ostma.

Euroopa Komisjoni toetusel luuakse Euroopa rahutagamisrahastu näol uus eelarveväline vahend, mille eelarve on 10,5 miljardit eurot ja mis koondab olemasolevaid julgeoleku- ja kaitsevaldkonna eelarveväliseid mehhanisme. Rahastu suurendab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) sõjaliste missioonide ja operatsioonide rahastamise tõhusust. See lihtsustab ELi panustamist partnerite juhitavatesse rahutagamisoperatsioonidesse ning laiendab ELi poolt pakutava sõjalise ja kaitsetoetuse ulatust. See võimaldab katta kulutusi, mida ei saa rahastada ELi eelarvest nende sõjalise ja kaitsepoliitilise tähenduse tõttu.

Viimased uudised