Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo allkirjastas määruse, mis võimaldab Eesti väikese- või keskmise suurusega ettevõtetel saada Eurostars-2 programmi kaudu toetust riikidevahelise teadus- ja arendustegevuse jaoks.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Eurostars-2 programmi tulemusena saavad väikese- või keskmise suurusega ettevõtted viia turule nii uusi kui ka täiustatud tooteid, protsesse ja teenuseid. Samuti võimaldab programmis osalemine teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööd ning saada projekti käigus teavet välisturgudest, et seeläbi suurendada oma konkurentsivõimet ekspordiks.

Lisaks määrusele allkirjastas minister Kert Kingo kinnituskirja, milles kiitis heaks Eesti Eurostars-2 programmis osalemise toetuste kogumahu suuruses 2 500 000 eurot, mis on mõeldud käimasoleval ja tuleval aastal toimuva kolme järgmise vooru jaoks.

Eurostars-2 programmist saab toetust taotleda projektiga, mille elluviijateks on vähemalt kaks erinevast riigist pärit väikese- või keskmise suurusega ettevõtet või ühe riigi väikese- või keskmise suurusega ettevõte ja teise riigi teadus- ja arendustegevus asutus. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 300 000 eurot ning järgmine taotluste esitamise tähtaeg Eurostars-2 programmis osalemiseks on 12.09.2019.

Eesti poolne Eurostarsi esindaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kelle ülesanne on Eesti projektipartneritele esmase vastavuskontrolli ning toetusotsuste tegemine ja projekti järelevalve koos Eureka sekretariaadiga. Eureka sekretariaat vastutab Eurostars-2 programmi elluviimise ja eelkõige projektikonkursside korraldamise, abikõlblikkus-kriteeriumidele vastavuse tõendamise ning projektide valimise, projektide järelevalve ja Euroopa Liidu toetuse jaotamise eest.

Varasemalt on Eesti osalenud Eurostars-1 programmi taotlusvoorudes aastatel 2008-2013.

Mõned väljavõtted toetusvõimalusest:

Toetuse maksimaalne suurus 300 000 € projekti kohta (kuni 36 kuud).

Juhul kui projekt sisaldab tõhusat koostööd, on toetuse määrad abikõlblikest kuludest järgmised:
1) 60 protsenti väikese suurusega ettevõtjale;
2) 50 protsenti keskmise suurusega ettevõtjale.

Abikõlblikud on järgmised kulud:
1) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
2) projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ühikuhindade alusel vastavalt § 7 lõikele 5;
3) vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
4) taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
5) materjali ja tarvikute kulud.
[RT I, 12.07.2019, 15 – jõust. 15.07.2019]

Kommentaarid

Viimased uudised