Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Ainuüksi kahtlus prokuratuuri sõltumatuses õõnestab õigusriiklust ja kodaniku usaldust riigivõimu vastu, rõhutab Eesti Advokatuur.

„Prokuratuur peab olema enda seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu,” kinnitas Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen. „Ainult poliitiliselt sõltumatu prokuratuur tagab õiglase õigusemõistmise.”

Prokuratuuri sõltumatust võib Jürgeni sõnul kahtluse alla seada vaid siis, kui selleks esinevad väga kaalukad argumendid. „Eestis on toimunud mitmeid poliitiliselt väga laetud kriminaalprotsesse, kus on tehtud ka etteheiteid eeluurimise ja süüdistuse poliitilise kallutatuse teemal,” sõnas Jürgen. „Mitte kunagi varem ei ole aga sõltumatult tegutsenud prokuratuur ise tunnistanud, et tunneb sekkumist enda töösse.”

Advokatuuri hinnangul on tähelepanuväärne etteheidete ajastus – etteheited sekkumises toodi avalikkuse ette, kui prokuratuuri juhile heideti ette minetusi tema töös.

Nii avalikkusel kui advokaatidel on peaaegu võimatu saada teavet, kas ja kes on eeluurimist püüdnud mõjutada. Keerulistes ja mõjukates kriminaalasjades osalevad lisaks menetlejale alati isikud, kelle mõjutamiskatsetest ei jää kriminaalasja toimikusse ühtki jälge. Tavaliselt on nendeks olnud menetleja otsene juht, uurimisasutuse keskastme või tippjuht, prokuratuuri hierahias kõrgemalasuv prokurör. Selline menetluse suunamine ja koordineerimine on Jürgeni kinnitusel üldjuhul aktsepteeritav, kuigi ka neis olukordades võib konkreetne menetleja saada sellise viisil mõjutatud, et see seab kahtluse alla menetluse igakülgsuse, objektiivsuse ja täielikkuse.

„Aegadel nagu praegu, mil ühiskond on polariseerunud rohkem kui kunagi varem, tuleb kodaniku ja riigi vahelist usaldust kohelda erakordse õrnusega,” rõhutas Jürgen. „Igasugune pettumus või üksnes põhjus kahelda selles, et riik tegutseb seaduse alusel,  võib kriitilisel hetkel saatuslikult tagasi lüüa.”

Jürgen tõdes, et sõltumata sellest, kuidas laheneb või kellel on õigus justiitsministri ja peaprokuröri konfliktis, on usk õigusriiki juba kahjustada saanud. „Selle parandamine on Eesti riigi, mitte enam konkreetse ministri või ametniku ülesanne,” kinnitas Jürgen.

Advokatuuri kui avalik-õigusliku ühenduse eesmärk on seista õigusriigi eest, sealhulgas ausa ja sõltumatu õigusemõistmise, erapooletu ja objektiivse kohtueelse menetluse eest.

Viimased uudised