Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Reedel, 2. märtsil Lüllemäe kultuurikeskuses istungile kogunenud Valga vallavolikogu liikmed kinnitasid valla 2018. aasta eelarve mahus 20 miljonit eurot.

Arutusel oli 18 päevakorrapunkti ja kohale saabus 24 volikogu liiget. Vallavolikogu istungil läbis teise lugemise 2018. aasta eelarve. 17 voliniku poolthäälega võeti vastu ajalooline dokument –  uue Valga valla esimene ühine eelarve.

Valga valla prioriteedid 2018. aastal on viie ühinenud omavalitsuse tegevuste ühendamine ja uue omavalitsuse sujuva toimimise käivitamine, asutuste asjaajamise ja kordade järkjärguline ühtlustamine, Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi toetusmeetmete kasutamiseks projektide kirjutamine, juba alustatud projektide elluviimine ja tasakaalustatud valla areng ning säästlik majandamine.

Valga valla rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepa sõnul arvestati muudatusettepanekutega võimaluste piires.

Valga vallavolikogu kinnitas valla 2018. aasta eelarve kogumahus 20 066 500 eurot. Põhitegevuse eelarve tuludest moodustavad maksud 44 protsenti, toetused 52 ning kaupade ja teenuste müük neli protsenti.

Kuludest moodustavad 61 protsenti personalikulud ning 27 protsenti majandamiskulud. Kui analüüsida kulusid tegevusalade kaupa, siis kõige enam on planeeritud kulusid haridusele, 46 protsenti kuludest. 14 protsenti kuludest läheb majandusele, 13 protsenti sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnale, 11 protsenti kultuurile ja spordile. Muudeks kuludeks ja laenukohustuste maksmiseks kulub üheksa protsenti. Valitsemiskulud moodustavad seitse protsenti kuludest.

Vastava eelnõuga saab tutvuda vallavalitsuse kodulehel.

Volikogu istungil oli arutusel valla jäätmehoolduseeskiri, millega sätestati jäätmekäitluse üldnõuded, jäätmevaldaja kohustused, jäätmete, paberi, kartongi, biolagunevate jäätmete, haljastusjäätmete ning ohtlike jäätmete kogumise ja sortimise kord. Ettekandja, valla keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni sõnul plaanitakse valmistada era- ja kortermajadele infovoldik jäätmemajanduse kohta, et nad saaksid oma tegevuse viia jäätmehoolduseeskirjadega kooskõlla. „Suurjäätmete kogumiskohtade kohta tuleb info valla kodulehele,“ sõnas Teetsamnn.

Volikogu kinnitas ka valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise ja töökorra. Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline ja kooli hoolekogusse kuuluvad Valga valla, õppenõukogu, vanemate, õpilaste, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Põhikooli hoolekogu koosseisu peab kuuluma õpilaste esindaja, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus. Valga valla esindaja kooli hoolekogusse määrab Valga vallavolikogu.

Volikogu otsustas anda otsustuskorras MTÜ-le Spordiklubi Karula kümneks aastaks kasutusse Karula teeninduskeskuse hoones 0 korrusel asuvad kaks ruumi   üldpinnaga 119,7 m2.

Volikogu otsustas arvata arengu- ja majanduskomisjoni koosseisust välja Kalev Härki ja kinnitada komisjoni liikmeks Madis Grossi.

Volikogu kiitis heaks ka SA Taheva Sanatooriumi peremajade rajamisega seotud investeerimislaenu limiidiga kuni 112 000 eurot. Volikogu tagas valla 2018. ja 2019. aasta eelarvest projekti „Sihtasutuse Taheva sanatoorium Koikküla hooldusüksuse rajamine“ teostamiseks vajaliku omafinantseering summas 104 462,25 eurot.

Vallavolikogu määras esindajad vallavalitsuse alatistesse komisjonidesse, valla põhikoolide ja huvikoolide hoolekogudesse, Valga lastekodu Kurepesa hoolekogusse ning Võru Instituudi teadusnõukogusse.

23 poolthäälega kinnitati ka Valga vallavara eeskiri.

Valga vallavanem Margus Lepik tegi volikogu liikmetele ülevaate vallavalitsuse olulisematest tegevustest veebruaris. „Suur osa vallavalitsuse ametnike tööst on eelnõudena jõudnud tänasesse vallavolikokku. Jätkub Valga linna üldplaneeringu koostamine, Valga vanalinna keskväljaku ehitustööd, mis on graafikus. Samuti lasteaed Walko projekteerimistööd, Priimetsa kooli ja võimla ning Valga põhikooli projekteerimistööd ning Lüllemäe külakeskuse ehitustööd,“ loetles vallavanem jätkuprojekte.

Vallavanem andis teada, et elukoha, sünni ja surma registreerimise võimalus on olemas igas teeninduskeskuses.

Rahvastikuregistri andmetel on 1. märtsi seisuga Valga vallas 16 633 elanikku. Veebruaris sündis valda kaheksa last ning surmakandeid koostati 19, nendest 17 olid Valga valla elanikud. Oma elukoha registreeris veebruaris Valga vallas 35 inimest, kellest 18 olid välisriigist. Vallast lahkus 28 inimest, neist kaheksa välisriiki.

Ettevalmistusi tehakse Päästeameti küttekollete parandamise projekti elluviimiseks, mille raames antakse Valga vallale 24 400 eurot kaheks aastaks ja vald lisab veel 10 000 eurot. Suure tuleohtlikkuse riskiga kodud valib välja Päästeamet koos omavalitsusega.

Sõnavõttudega esinesid volikogu istungil volikogu liikmed Kalev Härk ja Monika Rogenbaum, kes väljendasid rahulolematust nii vallavolikogu kui ka vallavalitsuse ametnike tegevusega ning neilt info saamisega.

Järgmine Vaga vallavolikogu toimub 6. aprillil.

Viimased uudised