Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

maavalitsused

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 oma tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele järgmiselt.

SA VÕRUMAA ARENDUSKESKUS

–          maakonna arengu kavandamine, sh maakonna arengustrateegia koostamine,
–          turvalisuse nõukogude koordineerimine
–          terviseedenduse ülesanded
–          maakonna kultuurikorraldus
–          maakonna haridusürituste korraldamine
–          kohaliku omaalgatuse programmi korraldamine
–          Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeemi rakendamine
–          Europe Direct Võru teabekeskuse ülesanded

Kontakt: arenduskeskus@vorumaa.ee; tel 514 5985

VÕRU LINNAVALITSUS
Rahvastiku toimingud

–          sünni registreerimine
–          surma registreerimine
–          abielu sõlmimine
–          abielu lahutamine
–          soo muutmise andmete registreerimine
–          isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks
–          isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis
–          elukoha registreerimine
–          hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine
–          rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend)
–          andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
–          rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine

Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt surmi, sünde, elukohti ning annavad rahvastikuregistri väljavõtteid. Nime muutmiseks on edaspidi lähim koht Tartu linnavalitsus.

Kontakt: 785 0901, info@voru.ee

RAHANDUSMINISTEERIUM

–          regionaalsete investeeringutoetuste programm
–          maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üle (Võru talitus)
–          kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asutusüksuse piiride muutmise korraldamine (Võru talitus)
–          järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas (Võru talitus)

Kontakt: Kaire Ööbik, kaire.oobik@fin.ee (regionaalsete investeeringutoetuste programm), Väino Tõemets, vaino.toemets@fin.ee.

KAGU ÜHISTRANSPORDIKESKUS
Maakonna bussitransport

Kontakt: Sander Saar, tel 58558702, Sander.Saar@ytk.ee

SISEMINISTEERIUM
Rahvastiku toimingud

–          rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine
–          haldusjärelevalve
–          kannete kogumine ja arhiveerimine
–          registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus
–          perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine
–          perekonnaseisuametniku õiguse andmine

Kontakt: 6125008, info@siseministeerium.ee

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Maa järelmaksunõuete haldamine, sh:

–          lapse sünniga seotud soodustuste määramine
–          loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks
–          loa andmine kinnistu jagamiseks
–          hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised

Kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee

MAA-AMET
Maareform ja maatoimingud:

–          maa erastamisega seotud toimingud
–          maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud
–          maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud
–          riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud
–          kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud
–          reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud
–          riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud

Kontakt: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  675 0877, maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee .

MAANTEEAMET
Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll

Kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

–          sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine
–          riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine

Kontakt: 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee

VALLA- JA LINNAVALITSUSED
Sotsiaalvaldkonna ülesanded

–          asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine
–          alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused
Muu
–          hajaasustuse programmi korraldamine
–          põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Haridusvaldkonna ülesanded

–            õppeasutuste järelevalve
–            õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused

Kontakt: 735 0222, hm@hm.ee

SA INNOVE
Haridusvaldkonna ülesanded

–          nõustamiskomisjoni töö korraldamine
–          lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine
–          rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused

Kontakt: 735 0500, innove@innove.ee; Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid)

JUSTIITSMINISTEERIUM
Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve

Kontakt: Iivika Sale, iivika.sale@just.ee

VETERINAAR- JA TOIDUAMET
–          Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsoon kehtestamine

Kontakt: 605 1710, vet@vet.agri.ee

KESKKONNAMINISTEERIUM
Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

Kontakt: Eike Pärnamägi, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee

RIIGI VALIMISTEENISTUS
Valimiste korraldamine

Kontakt: Priit Vinkel, 631 6548, priit.vinkel@valimised.ee

KULTUURIMINISTEERIUM
Maakonnaraamatukogude järelevalve

Kontakt: Kristiin Meos, 628 2244, kristiin.meos@kul.ee

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS
Noorsootöö ülesanded

Kontakt: Edgar Schlümmer, 735 0399, edgar.schlummer@entk.ee

Viimased uudised