Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

postitee

Vabariigi valitsus otsustas Raudna looduskaitsela ja Liiva-Varbuse maanteelõigu riikliku looduskaitse alt välja arvata. Otsus langetati Keskkonnaameti looduskaitselistele objektidele tehtavate ülevaatuste ja ekspertide hinnangute põhjal.

Liiva-Varbuse maanteelõik, mida rahvasuus teatakse ka Postiteena, asub Põlvamaal Kanepi ja Põlva vallas ning võeti kaitse alla 1981. aastal kui omapärases maastikus istutatud ning looduslikult kujunenud puud. Maanteelõiku iseloomustavad paljud ajalooliselt ja kultuurilooliselt olulised objektid. Tänu 1970. aastate otsusele rajada täiesti uus Tartu-Võru maantee on Postitee säilitanud ajaloolise keskosa õgvendamata ja laiendamata kujul. Lõiku Liivalt Põlva-Kanepi ristini ilmestavad kitsad ajaloolised sillad ja truubid koos valgeks värvitud betoonist piirdepostidega.

Looduskaitselised ekspertiisid näitasid, et ala ei peaks riikliku kaitse all olema, sest puude dendroloogiline väärtus madal ja paljud puud haiged. Seetõttu ei ole Liiva-Varbuse maanteelõigu tervikuna riikliku looduskaitse alla jätmine vajalik ega põhjendatud.

Maanteeamet on teatanud, et Postitee koos sinna kuuluvaga ei peaks olema kaitse all kahe riigiasutuse poolt. Postitee on Põlvamaa maakonnaplaneeringus 2030+ määratletud kui esimese väärtusklassi maastik ning miljööväärtuslik ala, mis kokkuvõttes peaks tagama Postiteele tugeva ja kohase kaitse.

Raudna looduskaitseala asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas ja on tuntud puhkekoht, sest seal asub kunagisest Heimtali kruusakarjäärist tekkinud Raudna tehisjärv.

1999. aasta oli piirkonna kaitse alla võtmise eesmärk linnustiku kaitse. 2017. aasta vaatluste kohaselt ei leidu kaitsealal haruldasi maismaakooslusi ega liike ja Raudna järvel pesitsevad valdavalt levinud linnuliigid.

Ala kaitse alt väljaarvamine ei suurenda oluliselt võimalusi endisele kaitseala territooriumile ehitada. Ehitustegevust piirab järve kalda ehituskeeluvöönd ning maantee ja elektriliini kaitsevöönd.

Piirkonnal on jätkuvalt puhkemajanduslik väärtus, mida ala riikliku kaitse alt välja arvamine ei vähenda ega ohusta. Seda saab säilitada ka ilma looduskaitse abita, olles kohaliku kogukonna ja omavalitsuse hoole all. Raudna järv on Viljandi valla üldplaneeringuga määratud puhkealaks, mille toimimist ei tohi ehitus- ja arendustegevuse käigus ohtu seada. Viljandi vald on Keskkonnaministeeriumiga sama meelt, et Raudna looduskaitseala riikliku kaitse alla jätmine ei ole vajalik.

Raudna looduskaitsela ja Liiva-Varbuse maanteelõigu riikliku looduskaitse alt välja arvamine oli osa Keskkonnaministeeriumil käsil olevast kaitse-eeskirjade ülevaatamisest ja uuendamisest.

Vabariigi valitsus kiitis täna mõlemad kaitse alt väljaarvamised heaks ja määrusega kaotatakse aladel kehtinud looduskaitselised piirangud pärast selle Riigi Teatajas avaldamist.

Viimased uudised