Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi. Selleks koostati ettepanekud, et tõsta muukeelse elanikkonna, eriti noorte teadlikkust avalikus sektoris töötamise võimaluste kohta.

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis analüüsi tutvustades, et võttes arvesse tööealise elanikkonna vähenemist ja sellest tulenevaid väljakutseid töötajate värbamisel on oluline panustada muukeelse elanikkonna kaasamisse ja teavitustöösse tööjõuturul. Lõimumine tööturul ei piirdu vaid majandusliku toimetulekuga, sest see soodustab ka inimeste sotsiaalset ja kultuurilist kaasatust.

„Riigi teenistuses on palju huvitavaid väljakutseid politseinikest, päästjatest kuni analüütikute ja IT-spetsialistideni. Samas töötab avalikus teenistuses vaid 10,8 protsenti teisest rahvusest inimesi,“ ütles minister Aab. „Kui riigi heaks töötamine pakub huvi, siis kutsun kandideerima, sõltumata emakeelest ja rahvusest. Häid näited, kuidas saab avalikus teenistuses karjääri teha ning ennast professionaalselt teostada ei tule otsida kaugelt – meil on endal vene emakeelega väga asjalikke ja toredaid kolleege rahandusministeeriumis.“

Analüüsis tõdetakse, et tihti loobuvad vene emakeelega noored kandideerimisest, sest ei pea oma keeleoskust piisavalt heaks ja pelgavad eelarvamust rahvuse tõttu. Samas selgitatakse analüüsis, et avalikku sektorisse värbamine põhineb võrdse kohtlemise printsiipidel. Kandidaadi valimisel lähtutakse ainult tema kompetentsusest, kogemusest ja isikuomadustest. Info käimasolevate avaliku teenistuse konkursside kohta on kõigile kättesaadav rahandusministeeriumi kodulehelt. Kui keeleoskus on piisav, siis asutused on valmis tööle võtma ka muu emakeelega inimesi.

„Murettekitav on, et vene emakeelega noortel puudub ülevaade ja arusaamine riigi töö mitmekesisusest ning ei teata, kust saab infot avaliku teenistuse ja vabade ametikohtade kohta,“ märkis Aab. „Analüüsi põhjal võib järeldada, et teisest rahvusest potentsiaalsetele töötajate värbamisele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustesse tuleb kindlasti edaspidi tähelepanu pöörata.“

Selleks, et julgustada teistest rahvustest inimesi, eriti noori kandideerima, tuleb teha aktiivsemalt teavitustööd. Koostatud ettepanekute põhjal tuleb teha tihedamat koostööd gümnaasiumite ja ülikoolidega, mõelda läbi täiendhariduse võimalused sh erialase eesti keele õpetamisel ning teavitada aktiivsemalt potentsiaalseid kandidaate töö võimalustest nende eelistatud meediakanalite kaudu. Samuti on toetavateks meetmeteks näiteks erinevad mentorlus- ja praktikaprogrammid.

Avaliku sektori tööhõive võimaluste edastamine muukeelsele elanikkonnale. Analüüs ja ettepanekud dokumendiga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Analüüs koostati valitsuse tegevusprogrammi alusel, mis nägi ette analüüsi ja ettepanekute koostamist senisest aktiivsemalt avaliku sektori tööhõive võimaluste edastamiseks ka muukeelsele elanikkonnale. Vastutavaks ministriks on riigihalduse minister Jaak Aab, kes analüüsi ja ettepanekud heaks kiitis ning edastas riigisekretärile, rahvastikuministrile ja kultuuriministrile.

Viimased uudised