Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: Twitter

Euroopa Komisjon esitas täna uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku, mis sisaldab täiustatud ja kiiremaid menetlusi kogu varjupaiga- ja rändesüsteemi ulatuses. Samuti tasakaalustatakse vastutuse ja solidaarsuse õiglase jagamise põhimõtted. See on väga oluline, et taastada usaldus liikmesriikide vahel ning olla kindel, et Euroopa Liit suudab rännet hallata.

Ränne on mitmetahuline keerukas küsimus, mille erinevaid külgi tuleb ühiselt kaaluda. Sellisteks küsimusteks on rahvusvahelist kaitset või paremat elu otsivate inimeste turvalisus, ELi välispiiridel asuvate riikide mure üle jõu käiva rändesurve pärast ning vajadus nendes olukordades näidata solidaarsust. Või teiste ELi liikmesriikide mure selle pärast, et kui välispiiridel menetlusi ei järgita, ei suuda nende varjupaiga-, integratsiooni- või tagasisaatmissüsteemid suurte rändevoogudega toime tulla.

Praegune süsteem enam ei toimi ning EL vajab ajutiste lahenduste asemel prognoositavat ja usaldusväärset rände haldamise süsteemi.

Pärast põhjalikke konsultatsioone ning olukorra ausat ja terviklikku hindamist teeb komisjon ettepaneku parandada kogu süsteemi. See tähendab paremate koostöövõimaluste otsimist päritolu- ja transiidiriikidega, tõhusamaid menetlusi, pagulaste lõimimist ning nende inimeste tagasisaatmist, kellel puudub õigus riigis viibida.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen märkis: „Täna pakume välja Euroopa lahenduse, et taastada usaldus liikmesriikide vahel ning kodanike usaldus meie võime vastu hallata rännet ühtse liiduna. EL on teistes valdkondades juba tõestanud, et suudab lahknevate seisukohtade lähendamiseks astuda erakorralisi samme. Oleme loonud keeruka siseturu, ühisraha ja enneolematu taastekava meie majanduse taastamiseks. Käes on aeg leida lahendus rände ühise haldamisega seotud probleemidele, tagades, et solidaarsus ja vastutus oleksid õiglaselt tasakaalus.“

Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas märkis: „Moria pagulaslaagris juhtunu tuletab teravalt meelde, et me ei saa enam poolikute lahendustega jätkata. Nüüd on aeg koondada jõud ühise Euroopa rändepoliitika toetamiseks. Leppega lisatakse rände terviklikku lähenemisviisi sealt seni puuduvad osad. Rändeolukord on kõikides liikmesriikides erinev ning on oluline tunnistada iga liikmesriigi ees seisvaid ainulaadseid probleeme ja nendega tegeleda.

Siseasjade volinik Ylva Johansson märkis: „Ränne on alati olnud ja saab alati ka olema osa meie ühiskonnast. Täna esitatud ettepanekuga pannakse alus pikaajalisele rändepoliitikale, mille abil saab Euroopa väärtusi praktikas ellu viia. See ettepanekute kogum tähendab selgeid, õiglasi ja kiiremaid piirimenetlusi, et inimesed ei peaks ebakindlas olukorras oma saatust ootama. See tähendab tõhustatud koostööd kolmandate riikidega kiireks tagasisaatmiseks, rohkem seaduslikke võimalusi ja jõulisi meetmeid inimsmugeldajate vastu võitlemiseks. Põhimõtteliselt kaitseb see varjupaiga taotlemise õigust“.

Kiiremad ja tõhusamad menetlused

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele integreeritud piirimenetlus, mis esimest korda sisaldab sisenemiseelset taustakontrolli, mille käigus tuvastatakse kõik ilma loata ELi välispiire ületavad või pärast otsingu- ja päästeoperatsiooni maabuvad isikud.

See hõlmab ka tervise- ja julgeolekukontrolli, sõrmejälgede võtmist ja registreerimist Eurodac-süsteemis. Pärast taustakontrolli võib isikud suunata õigesse menetlusse, kas siis piiril teatavatesse kategooriatesse kuuluvate taotlejate jaoks mõeldud menetlusse või tavavarjupaigamenetlusse. Piirimenetluse raames tehakse varjupaiga andmise või tagasisaatmise osas kiired otsused, nii saavad inimesed, kelle taotlusi on võimalik kiiresti läbi vaadata, oma tuleviku osas kiiresti selguse.

Samal ajal tõhustatakse kõiki muid menetlusi, nende suhtes kohaldatakse tõhusamat seiret ja ELi ametid annavad nende läbiviimiseks operatiivtuge. ELi rände haldamise digitaalne taristu viiakse samuti uute menetlustega kooskõlla.

Vastutuse ja solidaarsuse õiglane jagamine

Leppe kohaselt oodatakse liikmesriikidelt vastutustundlikkust ja solidaarsust. Iga liikmesriik peab stressiolukorras eranditeta väljendama solidaarsust, aitama stabiliseerida üldist süsteemi, toetama surve alla sattunud liikmesriike ning tagama, et liit täidab oma humanitaarkohustused.

Liikmesriikide erinevat olukorda ja muutuvat rändesurvet silmas pidades teeb komisjon ettepaneku liikmesriikide paindliku panustamise süsteemi kohta. See võib hõlmata varjupaigataotlejate ümberpaigutamist esmase sisenemise riigist, vastutuse võtmist selliste isikute tagasisaatmise eest, kellel ei ole õigust riigis viibida, või mitmesuguses vormis operatiivtuge.

Süvendatakse koostööd kolmandate riikidega

EL soovib edendada kolmandate riikidega kohandatud ja vastastikku kasulikke partnerlusi. Need aitavad lahendada ühiseid probleeme, nagu rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine, uute seaduslike võimaluste loomine ning tagasivõtulepingute ja -kokkulepete tulemuslik rakendamine. EL ja selle liikmesriigid tegutsevad ühtselt, kasutades mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas rahaliste vahendite poliitikapõhist kavandamist.

Terviklik lähenemisviis

Tänase paketiga soovitakse parandada ka ELi ühtset tagasisaatmissüsteemi, et suurendada ELi rändenormide usaldusväärsust. See hõlmab tõhusamat õigusraamistikku, Euroopa piiri- ja rannikuvalve suuremat rolli. Hiljuti ametisse nimetatud ELi tagasisaatmiskoordinaator aitab koos liikmesriikide esindajate võrgustikuga tagada järjepidevust kogu ELis.

Samuti tehakse ettepanek rände ühise juhtimisstruktuuri kohta, mis hõlmaks paremat strateegilist planeerimist, ning rände haldamise tõhustatud seiret kohapeal.

Parandatakse välispiiride haldamist. Euroopa piiri- ja rannikuvalve alaline korpus, mis peaks tegevust alustama 1. jaanuaril 2021, hakkab vajaduse korral täiendavat abi osutama.

Usaldusväärne seadusliku rände ja integratsiooni poliitika toob kasu Euroopa ühiskonnale ja majandusele. Komisjon käivitab peamiste ELi mittekuuluvate riikidega talendipartnerlused, mis aitavad sobitada tööjõu- ja oskuste vajadusi ELis. Leppega tugevdatakse ümberasustamist ja edendatakse muid täiendavaid võimalusi, püüdes välja töötada kogukonna- või erasektoripoolse toetamise Euroopa mudelit. Komisjon võtab vastu ka uue, aastate 2021–2024 tervikliku integratsiooni ja kaasamise tegevuskava.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad nüüd läbi vaatama ja vastu võtma rea õigusakte, mis on vajalikud tõeliselt ühtse ELi varjupaiga- ja rändepoliitika elluviimiseks. Kuna kohalikud olud on mitmes liikmesriigis väga kriitilised, palutakse kaasseadusandjatel jõuda varjupaiga- ja rände haldamist käsitleva määruse aluspõhimõtetes poliitilisele kokkuleppele ning võtta aasta lõpuks vastu Euroopa Liidu Varjupaigaametit käsitlev määrus ning Eurodaci määrus. Läbivaadatud vastuvõtutingimuste direktiiv, miinimumnõuete määrus ja uuesti sõnastatud tagasisaatmisdirektiiv tuleks samuti kiiresti vastu võtta, tuginedes seejuures alates 2016. aastast tehtud edusammudele.

Taust

Tänaste ettepanekutega täidetakse president von der Leyeni poliitilistes suunistes võetud kohustus esitada uus rände- ja varjupaigalepe. Lepe põhineb põhjalikel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi, kõigi liikmesriikide, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja ettevõtjatega ning selles võetakse hoolikalt arvesse nende seisukohti.

Lisateave

Õigusaktid:  Uus rände- ja varjupaigalepe

TEABEKIRI: Uus rände- ja varjupaigalepe

TEABEKIRI: Tuginemine edusammudele, mida on tehtud alates 2016. aastast – uus rände- ja varjupaigalepe

Komisjoni veebisait – Uus rände- ja varjupaigalepe

Euroopa-suunalise rände statistika

Viimased uudised